21 Δεκ 2016

ΑΒΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ ΑΚΑΜΑ: Η υιοθέτηση και εκπλήρωση τους θα συνιστούσε παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΡΙΤΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνει ότι οι ισχυρισμοί και τα αιτήματα που παρατίθενται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα, με τίτλο «Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για Ακάμα» και ημερομηνία 2/12/2016, είναι αβάσιμα και παραπλανητικά. Παράλληλα, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών τονίζει ότι τυχόν υιοθέτηση και εκπλήρωση των αιτημάτων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνιστούσε παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου, σε επίπεδο κυπριακής νομοθεσίας, κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα και την ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την προηγούμενη Τετάρτη, 7/12/2016, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης, ο Γραμμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, κ. Θανάσης Τσιόλας, και εκπρόσωποι του συνδέσμου μεγάλων ιδιοκτητών και επιχειρηματιών ανάπτυξης γης. Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η συζήτηση των αιτημάτων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010 & CY4000023)», μετά την επανακήρυξη των ορίων του ΤΚΣ και την εκ νέου συμπερίληψη της Χερσονήσου του Ακάμα στον «Κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας», που ανακοινώθηκε στις 30/9/2016.
Έχοντας ως γνώμονα την σφαιρική και αντικειμενική ενημέρωση της κυπριακής κοινωνίας, καθώς επίσης και την εναρμόνιση των οποιωνδήποτε πολιτικών αποφάσεων και διοικητικών πράξεων για τη διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα με τις σχετικές πρόνοιες και διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας, αλλά και τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτουν μέσα από το κοινοτικό κεκτημένο και διεθνείς συμβάσεις, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών απαντά αναλυτικά και τεκμηριωμένα στους ισχυρισμούς και τα αιτήματα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα. Συγκεκριμένα, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών αποστέλλει σχετικό και λεπτομερές σημείωμα θέσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Κουγιάλη, το οποίο κοινοποιεί επίσης στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, κ. Θανάση Τσιόλα, καλώντας τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό να προβεί σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της σύσκεψης και να τοποθετηθεί δημόσια επί των αιτημάτων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα (επισυνάπτεται).
Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνει ότι ο βασικός ισχυρισμός του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα περί υπέρμετρης οριοθέτησης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα» και συμπερίληψης υπέρογκης έκτασης ιδιωτικών περιουσιών είναι αβάσιμος και παραπλανητικός, καθώς δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε επιστημονικά δεδομένα και νομικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία να αφορούν το σκοπό διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων ή των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής του Δικτύου Natura 2000.
Αντίθετα, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα του ερευνητικού έργου «Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο» / “Special Areas of Conservation (Directive 92/43/EEC) in Cyprus” (κωδικός “LIFE98 TCY/CY/172”) που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE ΙΙΙ» (“LIFE – Third Countries 1992-2006”) μεταξύ 1999-2002, η συνολική έκταση της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα» έπρεπε να ανέρχεται στα 25,541 και όχι στα 18,082 εκτάρια. Στη βάση αυτών των στοιχείων, μόνο το 75% της χερσαίας και θαλάσσιας επικράτειας και μόνο το 50% της χερσαίας επικράτειας της προτεινόμενης περιοχής του ερευνητικού έργου «LIFE III» περιλαμβάνεται στην κηρυχθείσα περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ & ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα».
Ως εκ τούτου μάλιστα, στις 19/5/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε «Προειδοποιητική Επιστολή» (“Formal Letter of Notice”) προς την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του Άρθρου 4(1) της «Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των ϕυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Συνεπώς, τυχόν συνεκτίμηση οποιωνδήποτε άλλων λόγων, πέρα από οικολογικά κριτήρια και επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, κατά τη διαδικασία επανακήρυξης των ορίων του «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα» και την εκ νέου συμπερίληψη του στον «Κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας» έρχεται σε αντίθεση με την υφιστάμενη νομολογία και συγκεκριμένα την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), στην Υπόθεση υπ’ αριθμόν C-371/98 και ημερομηνία 7/11/2000.
Επιπρόσθετα, τους τελευταίους εφτά μήνες, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης Ακάμα επικαλείται και ερμηνεύει κατά το δοκούν την Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου για τις έξι συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις, υπ’ αριθμόν 687/2010, 693/2010, 756/2010, 757/2010, 814/2010, 816/2010 και ημερομηνία 21/4/2016, η οποία προβλέπει την ακύρωση των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα». Η ακυρωτική Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στηρίζεται σε διαδικαστικούς και όχι επιστημονικούς λόγους, δηλαδή στην αξιολόγηση της διαδικασίας και όχι του περιεχομένου της Απόφασης της Επιστημονικής Επιτροπής που λήφθηκε το 2009 και προέβλεπε την κήρυξη των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα». Όπως επισημαίνεται στην Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ακύρωση των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα», για τους ίδιους λόγους διαπιστώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στο παρελθόν κακή σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής και λειτουργία καθ’ υπέρβαση εξουσίας στην Υπόθεση υπ’ αριθμόν 623/2009 και ημερομηνία 4/5/2011 και στην Υπόθεση υπ’ αριθμόν 154/2010 και ημερομηνία 24/7/2014.
Ειδικά όσον αφορά το περιεχόμενο, δηλαδή την οριοθέτηση των άλλων δύο περιοχών του Δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα του «ΤΚΣ – ΖΕΠ Λίμνη Παραλιμνίου (CY3000008)» και του «ΤΚΣ Πόλις – Γιαλιά (CY4000001)», επισημαίνεται ότι μετά τις ακυρωτικές Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι μόνο δεν αφαιρέθηκαν αυτές οι περιοχές από τον «Κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας» ή έστω δεν μειώθηκαν τα όρια τους μέσω του αποκλεισμού των ιδιωτικών περιουσιών που είχαν συμπεριληφθεί σε αυτές, αλλά αντίθετα μετεξελίχθηκαν στις δύο πιο σημαντικές υποθέσεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου του περιβάλλοντος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Επί της ουσίας, η πρόσφατη Απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής για την επανακήρυξη των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα» αποτελεί μία προσπάθεια συγκερασμού τριών αντιτιθέμενων εισηγήσεων:
1) της εισήγησης της Κοινότητας Ίνειας, η οποία πρότεινε τον περιορισμό των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα» εντός της διοικητικής επικράτειας της κοινότητας ∙
2) της εισήγησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών, η οποία διαμορφώθηκε μετά από επιτόπιες καταγραφές και επισκέψεις ∙ και
3) της εισήγησης της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), η οποία βασίζεται κυρίως στην αντιπροσωπευτικότητα του τύπου φυσικού οικότοπου χαρακτηρισμού και προτεραιότητας 6220* – Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea.
Μετά από ψηφοφορία επικράτησε η 2η πρόταση με οκτώ (8) ψήφους υπέρ, έναντι ενός (1) για την 1η και τριών (3) για την 3η πρόταση.

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών θεωρεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή έπρεπε να υιοθετήσει την εισήγηση της ΟΠΟΚ και να διευρύνει τα όρια της υφιστάμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμας», συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές που το ερευνητικό έργο «Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο (LIFE98 TCY/CY/172)» είχε αναγνωρίσει ως κατάλληλες για συμπερίληψη στο Δίκτυο Natura 2000, αλλά εξαιρέθηκαν το 2009, χωρίς να δοθεί επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των ακόλουθων πέντε τύπων οικοτόπων χαρακτηρισμού της περιοχής, εκ των οποίων ο ένας είναι οικότοπος προτεραιότητας:
- 5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες,
- 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum,
- 6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea,
- 93A0 Δασικές συστάδες με δρύες (Quercrus infectoria) και
- 9320 Δάση ελιάς και χαρουπιάς (Olea και Ceratonia).
Τονίζεται ότι στη βάση των επιστημονικών στοιχείων και συμπερασμάτων αξιολόγησης του πρόσφατου «Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για το Δίκτυο Natura 2000 για την Κύπρο» (“Natura 2000 Biogeographical Seminar for Cyprus”), το οποίο διεξήχθη στην Λευκωσία στις 8/6/2012, η αντιπροσωπευτικότητα και των πέντε τύπων φυσικών οικοτόπων αξιολογήθηκε ως «ανεπαρκώς μέτρια» (“insufficientlymoderate – IN MOD”), ενώ παράλληλα για δύο από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου προτεραιότητας 6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea, εκφράζεται «επιστημονική επιφύλαξη» (“scientific reserve – SR”). Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων χαρτογράφησης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα» και των προτάσεων των περιβαλλοντικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και να διευρύνει κηρυχθείσες («Δάσος Πάφου») ή/και να συμπεριλάβει νέες («Εθνικό Δασικό Πάρκο Λιοπετρίου») περιοχές στο Δίκτυο Natura 2000, έτσι ώστε να καλυφθεί η αντιπροσωπευτικότητα των συγκεκριμένων πέντε τύπων φυσικών οικοτόπων.
Τέλος, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνει ότι η Χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική περιοχή προστασίας της άγριας φύσης, με πλούσια βιοποικιλότητα και μοναδικά τοπία, η οποία απεικονίζει την ανεπανάληπτη φυσική και οικολογική εξέλιξη χιλιετηρίδων στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, η Χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όλων μας. Γι’ αυτό πρέπει να προστατευθεί και να προβληθεί ως μία περιοχή με ιδιαίτερο οικολογικό, φυσιολατρικό, επιστημονικό, αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, σε παγκύπρια, πανευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τον αγώνα της, σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές και επιστημονικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοτόπων της Χερσονήσου του Ακάμα, καθώς επίσης και την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και την προάσπιση των κοινών αγαθών από οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες.
Σημειώσεις προς συντάκτες/ριες
Επισυνάπτεται αναλυτικό και εμπεριστατωμένο σημείωμα, στο οποίο αντιπαραβάλλονται οι θέσεις και τα αιτήματα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα και της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Κλείτος Παπαστυλιανού, Πολιτικός επιστήμονας και περιβαλλοντικός κοινωνιολόγος
Email: K.Papastylianou@gmail.com / Κινητό: 99520444 
Στοιχεία επικοινωνίας | Email: info@reclaimthesea.org |
Facebook: Cyprus Natural Coastline – Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών:https://www.facebook.com/coastlinecy

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών είναι ένα άτυπο δίκτυο πολιτών από διάφορες πόλεις και επαρχίες, το οποίο απαιτεί:
·  Την προστασία των δημόσιων παραλιών, των φυσικών ακτών και των θαλασσών μας ·
·  Τη διασφάλιση της ανοικτής, ελεύθερης και δημόσιας πρόσβασης στις ακτές και τις παραλίες μας ·
· Την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων, καθώς επίσης την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας παρουσίασης, ακρόασης και διαβούλευσης για περιβαλλοντικά θέματα.
Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση και προάσπιση των θεμελιωδών και αναφαίρετων περιβαλλοντικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων (όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, η πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφόρηση, η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα), τη διατήρηση της φύσης, της βιοποικιλότητας, των δασών και του τοπίου, καθώς επίσης και την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, των φυσικών πόρων και των κοινών αγαθών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου