5 Δεκ 2016

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας[1] για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν καταγράφονται μόνο «τα κακώς έχοντα» στους δήμους και τα κοινοτικά συμβούλια, αλλά και για τα Συμβούλια Αποχετεύσεως


[Από ότι φαίνεται τα κυπριακά ΜΜΕ γίνονται ιδιαίτερα επιλεκτά ως προς τις ποινικές υποθέσεις τις οποίες θα παρέχουν λεπτό προς λεπτό ανταπόκριση και ποιές θα αφήνουν να πέσουν κάτω ασχολίαστες.]
Η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση[2] επισπεύθηκε ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, όπως ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Από τον Πολίτη αυτό χαρακτηρίστηκε ως «έμμεση παρέμβαση στον προεκλογικό αγώνα»[3] Ίσως γι’ αυτό δόθηκε περισσότερη έμφαση από τα ΜΜΕ στις ... «αμαρτίες» των δήμων και αφήνοντας ασχολίαστες τις καταγραφές για τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, παρά τα όσα προηγουμένωως είχαν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και το γεγονός ότι ήδη ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση όλων των ποινικών υποθέσεων που προκύπτουν.

Καταγράφουμε πιο κάτω αυτούσιες αναφορές για το θέμα των Συμβουλίων Αποχετεύσεως, που δεν μπορούν να θεωρηθούν λιγότερο σημαντικές από αυτές για τις δομές τοπίκής αυτοδιοίκησης (δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια).
Οι γενικές παρατηρήσεις:
1.    Κατ’ αρχήν τίθεται θέμα ολιγωρίας από πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών όσον αφορά στην έγκριση των Προϋπολογισμών των Συμβουλίων Αποχετεύσεων και συγκεκριμένα πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους κάτι που αντιβαίνει τη νομοθεσία. Ταυτόχρονα, καταγράφεται η διαπίστωση ότι κανένα Συμβούλιο Αποχετεύσεων δεν ζήτηση την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για δαπάνες μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού τους, με αποτέλεσμα οι δαπάνες να πραγματοποιούνται χωρίς έγκριση και εξουσιοδότηση: «Παρατηρήθηκε ότι η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών δεν δίδεται έγκαιρα, πριν την έναρξη του οικονομικού έτους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24(9) του Νόμου, σε περίπτωση που οι Προϋπολογισμοί δεν έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το Συμβούλιο οποιασδήποτε δαπάνης για περίοδο που δεν υπερβαίνει κάθε φορά τον ένα μήνα, για συνολικά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται. Διαπιστώθηκε ότι δεν ζητήθηκε από όλα τα Συμβούλια Αποχετεύσεων η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για τις δαπάνες που έγιναν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται, και συνεπώς όλες οι δαπάνες που έγιναν μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Προϋπολογισμού του κάθε Συμβουλίου, ήταν χωρίς εξουσιοδότηση.» σελ. 153

2.    Παρατηρούντια υπερβάσεις μέχρι και πέραν του 20% σε κονδύλια των προϋπολογισμών Συμβουλίων Αποχετεύσεων και μάλιστα χωρίς να έχουν υποβληθεί για έγκριση, κάτι το οποίο αντιβαίνει τον νόμο: «Όπως διαπιστώθηκε, κατά τα υπό έλεγχο έτη, τα Κονδύλια των Προϋπολογισμών ορισμένων Συμβουλίων παρουσίασαν υπερβάσεις πέραν του 20%, χωρίς να υποβληθούν για έγκριση στον Υπουργό Εσωτερικών αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί, σε αντίθεση με τα άρθρα 24(8) μέχρι 24(11) του Νόμου.» σελ. 153
3.    Για καθυστερημένες οφειλές μεγάλων ποσών δεν ακολουθούνται διαδικασίες για λήψη δικαστικών μέτρων: «Υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι οφείλουν μεγάλα ποσά, χωρίς ωστόσο κάποια Συμβούλια να προχωρήσουν στη λήψη δικαστικών μέτρων για την είσπραξή τους.» σελ. 153

Όσον αφορά στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – για το οποίο ήδη διεξάγωνται έρευνες – καταγράφονται ζητήματα που αφορούν υπαλλήλους, ανάμεσα στα οποία γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά στο διορισμό Γενικού Διευθυντή του ΣΑΛ, χωρίς να υπάρξει η πρότερη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου όπως ορίζει ο νόμος: «Το Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 15.12.2014 αποφάσισε να διορίσει τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή από τις 2.1.2015, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του. Παρατηρήθηκε ότι, για την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου δεν ενημερώθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτως ώστε να προωθηθεί για έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο 115/1990.» σελ. 154

Φαίνεται ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, δεν τό’ χει με τους διορισμούς σε υψηλόβαθμες θέσεις αφού παρόμοια παρατηρούνται και για το διορισμό/ πρόσληψη οικονομικού διευθυντή, υπόθεση η οποία ήδη δημοσιεύθηκε πριν από μερικές βδομάδες σημειώνοντας ότι ο Οικονομικός Διευθυντής διορίστηκε όντως ταυτόχρονα μέλος του Συμβουλίου και μάλιστα πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για .... την πρόσληψή του:
«Το Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε την πρόσληψη Οικονομικού Διευθυντή (Κλ. Α14(ii)), από την 1.3.2016. Σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, σημειώνονται τα ακόλουθα: (i) Το άτομο που προσλήφθηκε στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή ήταν μέλος του Συμβουλίου και Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ όταν προκηρύχθηκε η θέση στις 9.10.2015 υπέβαλε, με επιστολή του ημερ. 21.10.2015, την παραίτηση του από Πρόεδρος και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. (ii) Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεδρία της στις 16.11.2015 αποφάσισε ότι δεν θα ληφθούν υπόψη οποιαδήποτε πρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους, πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται ρητά στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, ενώ αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων. (iii) Εναντίον της πιο πάνω απόφασης του Συμβουλίου, κατατέθηκε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο από άλλο υποψήφιο.» σελ. 154

Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι οι οφειλές του ΣΑΛ στην Κυπριακή Δημοκρατία τις οποίες το ΣΑΛ .... δεν αναγνωρίζει: «Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο, δεν αποδέχεται τις χρεώσεις που επιβάλλει το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις περιπτώσεις που για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος σε δρόμους διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες από εργολάβους του Τμήματος Δημοσίων Έργων, (τμηματικά τέλη 25% επί της εκτελεσθείσας εργασίας, πλέον 15% Φ.Π.Α., σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 56.947 ημερ. 18.12.2002 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1235, ημερ. 5.2.2003) και υποστηρίζει ότι, εφόσον τα έργα εκτελούνται εξ ολοκλήρου με δικές του δαπάνες και οι μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια που αφορούν στο σύστημα αποχετεύσεων καθώς και η επίβλεψη των εργασιών γίνονται από το Συμβούλιο, δεν υπόκειται στις πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου. Το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη οφειλή στις Οικονομικές του Καταστάσεις, ενώ στην κατάσταση καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος Δημοσίων Έργων για το έτος 2015 που αποστάληκε στην Υπηρεσία μας, παρουσιάζονται καθυστερημένα τμηματικά τέλη από το Συμβούλιο ύψους €867.043. Κατόπιν εισήγησης της Γενικής Λογίστριας, το θέμα συζητήθηκε στις 26.7.2016 σε σύσκεψη στην Υπηρεσία μας, παρόντων των εκπροσώπων του ΣΑΛ, του ΤΔΕ και του Γενικού Λογιστηρίου. Αποφασίστηκε ότι θα ετοιμαστούν από το ΤΔΕ και θα σταλούν στο ΣΑΛ υπολογισμοί επί διαφόρων σεναρίων. Αν δεν υπάρξει κοινό έδαφος θα γίνει νέα συνάντηση στην Υπηρεσία μας.» σελ. 156

Ένα σημείο το οποίο παραπέμπει εκ πρώτης όψεως σε σενάρια που παρατηρούνται σε άλλες  δημόσιες υπηρεσίες χωρίς να διευκρινίζονται τα κίνητρα τέτοιων πρακτικών αφορά στις υπηρεσίες νομικού συμβούλου, όχι μόνο χωρίς γραπτή συμφωνία συνεργασίας, αλλά και χωρίς προσφορές: «Το Συμβούλιο διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία (από το 1994) με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο χωρίς γραπτή συμφωνία συνεργασίας. Αναφέρεται σχετικά ότι, η τελευταία φορά για την οποία η ανανέωση της συνεργασίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ήταν στις 29.6.2015 και αφορούσε την περίοδο 1.7.2015-30.6.2017 με ετήσια αμοιβή €6.000, χωρίς ωστόσο να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Επίσης ο Νομικός Σύμβουλος αναλαμβάνει και όλες τις υποθέσεις που παρουσιάζονται στο δικαστήριο και αφορούν το Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι, για τις υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου, στον οποίο ανατίθενται και δικηγορικές εργασίες, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που αναφέρονται στον Νόμο 12(Ι)/2006, ο οποίος αντικαταστήθηκε με τον Νόμο Ν.73(Ι)/2016.» σελ. 158

Και ένα θέμα που παραπέμπει σε πρακτική στον ΣΑΠΑ και τα όσα διαδραματίζονταν με τους εργολάβους. Στην περίπτωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρατηρούνται απευθείας αναθέσεις και ψηλότερες τιμές μονάδων με συγκεκριμένες μάλιστα αναφορές, κάτι το οποίο το ΣΑΛ άφησε ασχολίαστο όταν του ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Μάλιστα όπως σημειώνεται εκφραστικά το θέμα όχι μόνο τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης αλλά έχει ήδη κοινοποιηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Αρχηγό της Αστυνομίας αφού άπτονται ποινικής έρευνας εν εξελίξει: «Κατόπιν προκαταρκτικού ελέγχου στα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από το ΣΑΛ στις 20.8.2015 – τα οποία αφορούν τις εργασίες ολικών ασφαλτοστρώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των Συμβολαίων που εκτέλεσε το ΣΑΛ – και σύγκρισης τους με τα αντίστοιχα στοιχεία (ολικών ασφαλτοστρώσεων) που τηρούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι τιμές μονάδος που συμφωνήθηκαν μεταξύ ΣΑΛ και Εργολάβων για απευθείας ανάθεση των εν λόγω εργασιών ήταν ψηλότερες από τις τιμές μονάδος που ίσχυαν – κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους – στα συμβόλαια ολικών ασφαλτοστρώσεων που συνήψε το ΤΔΕ, που είναι και το αρμόδιο Τμήμα του δημοσίου για τα πλείστα – παρόμοιας φύσης – έργα του. Για παράδειγμα, στο Συμβόλαιο του ΣΑΛ με αρ. 2-3-03 (συνολικό κόστος ολικής ασφαλτόστρωσης: €350.156), η τιμή μονάδος για προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος για κατασκευή επιφανειακής στρώσης (wearingcourse) πάχους 5 cm ήταν κατά 15% περίπου ψηλότερη της αντίστοιχης τιμής μονάδος του ΤΔΕ κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την επαρχία Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι σε άλλα 4 Συμβόλαια του ΣΑΛ, των οποίων οι εργασίες ολικών ασφαλτοστρώσεων πραγματοποιήθηκαν – με απευθείας ανάθεση – περίπου την ίδια χρονική περίοδο και κόστισαν συνολικά €3.066.034, η αντίστοιχη τιμή μονάδος ήταν κατά 11% - 12% χαμηλότερη της τιμής του Συμβολαίου με αρ. 2-3-03. Ανάλογα σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και στην τιμή μονάδος που συμφωνήθηκε μεταξύ ΣΑΛ και Εργολάβων – στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης – για αφαίρεση (milling) ασφαλτικού σκυροδέματος σε πάχος 5cmκαι απομάκρυνση των άχρηστων υλικών που προκύπτουν από την εργασία αυτή, καθώς και στην τιμή μονάδος επάλειψης της επιφάνειας του ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα (tack coat). Επειδή το συνολικό κόστος των απευθείας αναθέσεων εργασιών ολικών ασφαλτοστρώσεων σε έργα του ΣΑΛ ανήλθε σε σημαντικό ποσό, θεωρήσαμε ότι το όλο θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, αφού – κατά την άποψη μας – στις περιπτώσεις αυτές το ΣΑΛ θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές από τους Εργολάβους, θέτοντας ως διαπραγματευτικό επιχείρημα τις αντίστοιχες τιμές του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος αλλά και του γεγονότος ότι αυτό σχετίζεται με την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι διαπιστώσεις/παρατηρήσεις μας κοινοποιήθηκαν – στις 11.1.2016 – στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καθώς και στον Αρχηγό Αστυνομίας, για ενημέρωση τους και για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. Τον Νοέμβριο 2016, το ΣΑΛ μάς πληροφόρησε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις διαπιστώσεις/παρατηρήσεις μας, αφού δεν έχει ενώπιον του τις τιμές σύγκρισης στις οποίες αναφέρθηκε η Υπηρεσία μας, τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης των εργασιών του ΤΔΕ, αλλά ούτε και τις συνθήκες και τι κάλυπταν επακριβώς τα Συμβόλαια του ΤΔΕ. Ωστόσο, το ΣΑΛ δεν αμφισβήτησε την παρακάτω σύσταση της Υπηρεσίας μας, την οποία υιοθέτησε.» σελ 159-160

Επιπρόσθετα καταγράφεται κακοδιαχείριση και διασπάθιση δημόσιου χρήματος και ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και στην περίπτωση του συμβολαίου που αφορά στα αντλιοστάσια, ποινική διερεύνηση η οποία επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι πιο πάνω πράξεις/παραλήψεις των Συμβούλων Μηχανικών και της Υπηρεσίας του ΣΑΛ καταδεικνύουν κακοδιαχείριση του Συμβολαίου και, ενδεχομένως διασπάθιση δημοσίου χρήματος ή/και διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Οι εν λόγω πράξεις/παραλείψεις κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ΣΑΛ (και κατ’ επέκταση των πολιτών της μείζονος Λευκωσίας που καταβάλλουν τα σχετικά τέλη) με τεράστια έξοδα για την επιδιόρθωση/αντικατάσταση των αντλιών καθώς και για την ετήσια λειτουργία και συντήρηση τους. Επειδή το θέμα αυτό σχετίζεται με την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε γραπτώς – στις 25.4.2016 – τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τα πορίσματα/διαπιστώσεις μας. Στις 6.5.2016, ο Γενικός Εισαγγελέας διαβίβασε στον Αρχηγό της Αστυνομίας τα πορίσματα/διαπιστώσεις μας, για διερεύνηση τους, στα πλαίσια της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον Νοέμβριο 2016, το ΣΑΛ συμφώνησε – σε γενικές γραμμές – με τα πορίσματα/διαπιστώσεις μας, παραθέτοντας συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, προκειμένου να τεκμηριώσει ότι το Συμβούλιο ενήργησε έγκαιρα σε σχέση με τα προβλήματα/δυσλειτουργίες των αντλιοστασίων.» σελ. 162

Από ότι φαίνεται τα κυπριακά ΜΜΕ γίνονται ιδιαίτερα επιλεκτά ως προς τις ποινικές υποθέσεις τις οποίες θα παρέχουν λεπτό προς λεπτό ανταπόκριση και ποιές θα αφήνουν να πέσουν κάτω ασχολίαστες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου