30 Οκτ 2016

Αριστερή Κίνηση - Θέλουμεν Ομοσπονδία


Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ) αποτελεί σήμερα την καταλληλότερη εφικτή πολιτική ρύθμιση και όχι έναν οδυνηρό συμβιβασμό. Είναι το βασικό ιστορικό αποτέλεσμα της εξέλιξης των διακοινοτικών σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τις εθνικιστικές συγκρούσεις, τη μισαλλοδοξία και τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Η ΔΔΟ είναι η ιδανική υπό τις περιστάσεις λύση, διότι είναι η μόνη που μπορεί να επιτρέψει στις δυο κοινότητες να συνυπάρξουν ισότιμα και με ασφάλεια σε ένα κράτος διατηρώντας ένα βαθμό κοινοτικής αυτονομίας.

Μόνο η κατάργηση της διαίρεσης του κυπριακού λαού μέσα από την επανένωση μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση του εθνοκοινοτισμού και για την πραγματική ανεξαρτησία. Το αίτημα της πλήρους αποστρατικοποίησης αλλά και τα άλλα σοβαρά βήματα για μια τελεσίδικη απεμπλοκή από τις ψευδαισθήσεις των φιλοπολεμικών διαθέσεων και ρητορειών, μόνο με την επανένωση μπορούν να αποκτήσουν δυναμική στην κοινή γνώμη. Δεν ξεχνούμε ότι σε μια Κύπρο διχοτομημένη, τόσο η Αριστερά, όσο και τα λαϊκά στρώματα είναι καταδικασμένα να συνεχίσουν να δηλητηριάζονται από εθνικισμούς και μιλιταρισμούς και οι δυο κοινότητες να συνεχίζουν την προσκόλλησή τους στις «μητέρες» πατρίδες.
Όλοι/ες εμείς οι αριστεροί/ες οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη για τη στήριξη μιας ομοσπονδιακής λύσης. Μόνο σε επίπεδο κοινωνίας και μόνο με λαϊκή συμμετοχή σε κινητοποιήσεις μπορεί να εδραιωθούν οι όποιες δυναμικές δημιουργηθούν από την εν εξελίξει διαπραγματευτική διαδικασία. Μόνο αν δοθεί δημόσια μάχη ενάντια στους εθνικιστές, στην εκκλησία, στις νομικίστικες αναλύσεις των διανοουμένων του απορριπτικού μετώπου, θα υπάρξει έδαφος πάνω στο οποίο να μπορεί να οικοδομηθεί ένα πνεύμα ειρηνικής συμβίωσης και αλληλοκατανόησης. Εάν η επόμενη μέρα αρχίσει να φαντάζει σαν κάτι το οικείο, τότε τα όποια ζητήματα προκύψουν στην ομοσπονδοποίηση, θα μπορούν να λυθούν πιο εύκολα και με εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας.

Θεωρούμε λοιπόν πως πρέπει να είμαστε παρόντες/ουσες στη διαδικασία, να παρέμβουμε, να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα και αποφασιστικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε έτοιμο. Οφείλουμε να παλέψουμε στα πλαίσια ενός ευρύτερου μαζικού μετώπου για την επανένωση και την επαναπροσεγγιστική και αντιφασιστική δράση. Η δικοινοτική συνεργασία και η επανένωση της χώρας ήταν και είναι όραμα και κεντρικός προσανατολισμός της Αριστεράς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους απορριπτικούς να οριοθετήσουν τη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης, να εμποδίσουν την ειρήνη.İki toplumlu, iki bölgeli federasyon mevcut durumda, en uygun ve en gerçekleştirilebilir siyasi düzenlemedir. Bu düzenleme, milliyetçi çatışma, karşılıklı nefret ve dış müdahalelerle şekillenmiş toplumlararası ilişkilerin gelişiminin en temel tarihi sonucudur. İki toplumlu, iki bölgeli federasyon şu anki koşullar altında, en ideal çözüm şeklidir çünkü iki toplumun bir devlet çatısı altında eşitçe ve güven içinde beraber yaşarken belli bir seviyede toplumsal özerkliğe sahip olacağı tek seçenektir.
Etnisiteye dayalı toplumculuğun aşılmasının ve hakiki bağımsızlığa kavuşmanın gerekli koşullarını sadece Kıbrıs halkının bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması sağlayabilir. Tamamıyla askersizleştirme talebinin cevap bulması ve savaş çığırtkanlığı yapan retorik ve niyetlerden kurtulunması sadece yeniden birleşmeyle kamuoyunda yankı bulabilecektir.

Solcular olarak, federal bir çözüm için mücadele etmeliyiz. Müzakere sürecinde yaratılacak dinamikler sadece toplum düzeyinde, halkın eylemlere katılımıyla sağlamlaştırılabilir. Bu ancak dolaylı ve direkt olarak etnisite temelli bakış açısından gelen argümanlar öne süren milliyetçilere, kiliseye ve retçi cephe entelektüellerinin hukuki analizlerine karşı kamusal bir savaş vererek mümkün olacaktır. Eğer ki çözümün ertesi günü her şey bize tanıdık ve yakın gelirse o zaman federasyonun kuruluş sürecinde ortaya çıkacak sorunlar yapıcı bir işbirliği ruhu içinde daha kolay bir şekilde çözülecektir.

Dolayısıyla, sürece dahil olmamız, müdahale etmemiz ve pozisyonumuzu açıkça ve kararlılıkla ifade etmemiz gerektiğine inanmaktayız. Hiçbir şeyi hazır beklememeli, yeniden birleşmenin şeklini belirlemek için bugünden mücadele etmeliyiz. Yeniden birleşme, yakınlaşma ve faşizm karşıtı geniş mücadelenin saflarında yer almalıyız. Iki toplumlu işbirliği ve ülkenin yeniden birleşmesi solun vizyonu ve ana istikametiydi ve hala daha öyledir. Sol, diğer güçlerin çözümün içeriğine ve şekline sınırlar getirmesine izin vermemelidir.


Bizonal bicommunal federation (BBF) is the most appropriate political settlement which can be achieved today and not a painful compromise. It is the historical outcome of how intercommunal relations developed, through nationalist conflicts, intolerance and external interference. Under today's given circumstances, BBF is the ideal solution, as it is the only way that allows the two communities to co-exist in one state as equals, feeling safe, whilst retaining a degree of communal autonomy.
Reunification is the only thing which can create the conditions to overcome the nationalism which is engrained within each community, and thus lead to real independence. It is only through reunification, that claims such as the demand for complete demilitarization along with other important steps which are essential if there will ever be a complete disengagement of the society from the illusions created through warmongering rhetoric, can gain momentum and become dominant in public opinion. We do not forget that in a divided Cyprus, the Left, as well as the working class, are doomed to continue being poisoned by nationalism and militarism, resulting in the two communities clinging to the bonds with the "motherlands''.
As leftists, we have an obligation to fight the battle of support for a federal solution. It is only on the societal level and with popular participation in demonstrations we can strengthen any dynamic created during the ongoing negotiation process. It is only through a public battle against the nationalists, the church, and the legalistic analysis by the intellectuals from the "Rejectors" front, we can form the ground on which the spirit of peaceful coexistence and mutual understanding can be built. If 'the day we have been waiting for' starts feeling somewhat familiar, then whatever issues arise in the process to federalism, then they can be solved more easily and in a constructive spirit of cooperation.
We, therefore, believe that we must be present in this process, to intervene, to state our position clearly and decisively. Nothing will be served to us ready in a plate. We are obliged to fight as part of a larger front for reunification, through reapproachment and antifascist action. The bi-communal cooperation and reunification of the country was and is a central vision and orientation of the Left. We can not let rejectionists to define the form and content of the solution and prevent peace.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου