3 Απρ 2016

Καλούμε την ΚΔ να προχωρήσει σε λήψη μέτρων για ένταξη των Ρομά και όχι σε μέτρα εκδίωξης τους We call upon the government to take action for the integration of Roma instead of the eviction


English text follows


Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών εφημερίδων[i], το Yπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) αποφάσισε να προχωρήσει σε εξώσεις οικογενειών Ρομά που ζουν τα τελευταία χρόνια  στον Άγιο Αντώνιο στη Λεμεσό. Η συγκεκριμένη λανθασμένη και αψυχολόγητη ενέργεια εκ μέρους του Υπουργείου, πέραν από την ενδεχόμενη πρόκληση επιπλοκών στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού προβλήματος, εντείνει τις ανησυχίες για παραβίαση των δικαιωμάτων τον Ρομά από την ΚΔ.
Πιο συγκεκριμένα, στη βάση σχετικής έρευνας της ΚΙΣΑ για το θέμα αλλά και όλων όσων έχουν δημοσιευτεί τη τελευταία βδομάδα, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού απέστειλε ειδοποιητήριο στις αρχές Μαρτίου 2016, σε δέκα οικογένειες Ρομά, καλώντας τες να να εγκαταλείψουν τα υποστατικά που τους έχουν παραχωρηθεί από το κράτος στον Άγιο Αντώνιο της Λεμεσού μέχρι τις 10 Απριλίου. Όπως οι Αρχές επικαλούνται, τα εν λόγω ειδοποιητήρια εκδόθηκαν  μετά από έρευνα που διεξήχθη από την  Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι αναφερόμενες οικογένειες διατηρούν περιουσία στις μη ελεγχόμενες από την ΚΔ περιοχές και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να διαμένουν σε Τουρκοκυπριακή περιουσία στο Νότο.   Αξίζει να αναφερθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση, το Υπ. Εσωτερικών επικαλείται έρευνα της ΚΥΠ προκειμένου να εκδιώξει από τον τόπο διαμονής τους οικογένειες που προέρχονται από μια εκ των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει αδυναμία να διεξάγει έρευνα σε περιπτώσεις όπου πολίτες που διαμένουν στις μη ελεγχόμενες από τη ΚΔ περιοχές διεκδικούν πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα.

Θετικό στοιχείο στην όλη υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι, μετά από την εποικοδομητική προσέγγιση του ζητήματος από τον κύριο Ακκιντζί και τον πρόεδρο Αναστασιάδη κατά τη χθεσινή τους συνάντηση, αποφασίστηκε ανάκληση της έξωσης των αναφερόμενων οικογενειών Ρομά και διευθέτηση του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίας μας αναφέρουν ότι οι Αρχές εμμένουν στην απόφαση για έξωση μιας εκ των οικογενειών,  επικαλούμενες ότι η συγκεκριμένη οικογένεια μεταφέρθηκε στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια χωρίς σχετική άδεια, αγνοώντας όμως το γεγονός ότι το σπίτι που αρχικά τους δόθηκε ήταν ακατάλληλο.
Πρόθεση των Αρχών είναι να μεταφέρουν την οικογένεια σε οικισμό προκατασκευασμένων δωματίων στον οποίο διαμένουν και άλλες οικογένειες Ρομά στην περιοχή των Πολεμιδιών. Οικισμός που σε κάθε  περίπτωση δεν θα έπρεπε να ζει καμία οικογένεια,  αφού οι συνθήκες διαμονής σε αυτόν μόνο άθλιες μπορούν να χαρακτηριστούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε κάποια από τα υποστατικά  του εν λόγω οικισμού δεν υπάρχει ρεύμα και νερό με ότι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειας που διαμένουν σε αυτά.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η ΚΙΣΑ καλεί τις Αρμόδιες Αρχές να:
  • Επιδείξουν διάθεση καλής θέλησης στο ζήτημα που προέκυψε με την οικογένεια που έχει εκδιωχθεί από το σπίτι που διαμένει τα τελευταία χρόνια, είτε επιτρέποντας της να επιστρέψει στην εν λόγω οικία είτε με την παραχώρηση άλλου υποστατικού στην ίδια περιοχή έτσι ώστε τα παιδιά της οικογένειας να συνεχίσουν κανονικά τη φοίτηση τους στο δημοτικό σχολείο που ήδη φοιτούν.
  • Προχωρήσουν στο σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου για ένταξη των Ρομά και ενεργή συμμετοχή στη κοινωνία , συμφώνα με τις προτροπές της έκθεσης της Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης[ii] για την Κύπρο και τις σχετικές δεσμεύσεις συμμόρφωσης εκ μέρους της ΚΔ.
  • Στην άμεση μεταφορά όλων των οικογενειών που ζουν στον ακατάλληλο οικισμό των Πολεμιδιών σε οικίες εντός οικιστικών περιοχών προκειμένου να δημιουργηθούν βασικές προϋποθέσεις υποβοήθησης της διαδικασίας ένταξης και ενεργής συμμετοχής τους στην κοινωνία. Στόχος πρέπει να είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων που μαστίζουν σήμερα την κοινότητα των Ρομά στην Κύπρo , όπως ο αναλφαβητισμός, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και η αδυναμία ένταξης τους στην αγορά εργασίας
According to recent reports in the Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot press[i], the Ministry of Interior of the Republic of Cyprus has decided to proceed with evictions of Roma families living in Ayios Antonios in Limassol for the last few years. This fallacious and inconsiderate action, in addition to the possible cause of complications to the process of finding a solution of the Cyprus problem, intensify concerns about violation of the rights of the Roma from the Republic of Cyprus.
Specifically, on the basis of a relevant research conducted by KISA and all the reports published last week, the District Administration of Limassol sent a notice in early March 2016, to ten Roma families, asking them to leave the premises allocated to them by the state in St. Anthony of Limassol until April 10th. As the authorities invoked, these notices were issued after an investigation conducted by the Cyprus Intelligence Agency, which found out that the reported families have properties in the uncontrolled by the Republic of Cyprus areas and therefore they are not entitled to reside in a Turkish-Cypriot estate in the South. It is worth mentioning that in this case, the Ministry of Interior invokes a research of the Cyprus Intelligence Agency in order to evict from their residence, families from one of the most vulnerable groups of the population, while at the same time it declared itself unable to carry out research in cases where citizens residing in the uncontrolled areas are claiming access to basic rights.

Nonetheless, a positive aspect of the whole issue is the fact that, after a constructive approach of the case by Mr. Akincii and President Anastasiades during yesterday’s meeting, it was decided to withdraw the eviction of the Roma families and to settle the problem. However, according to information, the Authorities insist to evict one family, claiming that this family was transferred to the house where they have been living for the last few years without authorization, ignoring the fact that the house that they were originally given was inadequate.

The Authorities’ intention is to transfer the family in a settlement of prefabricated rooms in Polemidia region where other Roma families reside. A settlement in which no family ought to live in any case, since the accommodation conditions can only be described as appalling. Indicatively, in some of the premises of the settlement there is no electricity and water with all that this entails for the families residing there.

In the light of all the above, KISA calls on the relevant authorities to:
  • Demonstrate disposal of goodwill regarding the family that was evicted from the house that they were living in over the past few years, either by allowing them to return to their respective home, or by providing them with a house in the same area so that the family’s children can continue attending the same elementary school.
  • Proceed in the design and implementation of a plan for Roma integration and active participation in society, according to the report prompts of the Commission against Racism and intolerance of the Council of Europe for Cyprus[ii] and the related compliance commitments by the RoC.
  • The transfer of all families living in the unsuitable settlement of Polemidia to houses in residential areas in order to ensure they obtain the basic conditions to facilitate their integration and their consequent active participation in the society. The aim must be to effectively address the issues currently plaguing the Roma community in Cyprus, such as illiteracy, early school leaving and their failed integration into the labour market.
And


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου