3 Απρ 2016

Σχόλιο της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επί των δηλώσεων του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, σχετικά με την κήρυξη της κρατικής περιουσίας (δασικής και χαλίτικης γης) εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 σε Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα
21 Μαρτίου 2016
Χαιρετίζουμε τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία όλη η κρατική δασική και χαλίτικη γη εντάσσεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Αυτό που απομένει βέβαια είναι να δημοσιευτεί η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και η σχετική Κανονιστική Διοικητική Πράξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον απαραίτητο Πίνακα και Χάρτη, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν οι πρόνοιες της συγκεκριμενης απόφασης [1].

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την αρχική εισήγηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύτηκε ως «Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π. 10/2016, Αρ. 4920 / 22.1.2016)» [2] και ως «Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 21 του περί Δασών Νόμου του 2012» [3], από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα αρχικά αποκλείστηκε περίπου η μισή χαλίτικη γη που βρίσκεται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000. Άρα, από το 75% της χερσαίας επικράτειας ολόκληρης της Προστατευόμενης Περιοχής (το οποίο αποτελείται από την κρατική δασική και χαλίτικη γη και σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές περιουσίες που αποτελούν το 25%) ουσιαστικά προτάθηκε η συμπερίληψη περίπου του 65-70% (μέσω του αποκλεισμού της μισής χαλίτικης γης που αντιστοιχεί περίπου στο 5-10%) [4].

Η χαλίτικη γη που αρχικά είχε αποκλειστεί περιελάμβανε, μεταξύ άλλων:
α) τα φαράγγια της Ανδρολύκου (Πετράτης, Κραδαμίλλης, Κρανάζι / Αμπελάτζια),
β) το παραλιακό μέτωπο μεταξύ της παραλίας της Τοξεύτρας, της εκβολής του Άσπρου ποταμού, του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας και των θαλασσινών σπηλιών της Πέγειας,
γ) τους βράχους / τις πέτρες της Ίνειας και της Δρούσειας,
δ) την τοποθεσία Κυπάρισσος στον Κάθικα,
ε) το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή Λουτρά της Αφροδίτης, στο Νέο Χωριό, και
στ) τα νησιά του Ακάμα (από βορειοανατολικά στα νοτιοδυτικά, τα νησιά Κακοσκάλι, Άγιος Γεώργιος, Χαμηλή, Μαζάκι, Κόππος, Κιόνι, Καννούδια, τη νήσο Γερόνησο και το νησί Μανίτζιη).

Κατά συνέπεια, αυτή η απόφαση δεν αποτελούσε «το πρώτο σκέλος της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ληφθεί τον Ιανουάριο», όπως διατείνεται ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αλλά είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και πολιτικής πίεσης που ακολούθησε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2016. Για παράδειγμα, μόνο η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών υπέβαλε τρία σχετικά υπομνήματα θέσεων προς το Τμήμα Δασών, το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα και την Επιτροπή Επέκτασης Δασών, στις 21 Ιανουαρίου και στις 16 και 17 Μαρτίου 2016, διοργάνωσε μία παρέμβαση μπροστά από το Τμήμα Δασών στις 21 Ιανουαρίου 2016, κατά την 1η Συνεδρία του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος για την οριοθέτηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, και συμμετείχε σε μία συνάντηση με εκπροσώπους του Τμήματος Δασών και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, Φίλοι του Ακάμα και Οικολογική Κίνηση Κύπρου), στις 16 Μαρτίου 2016 [5].

Η δράση μας βέβαια δεν πρόκειται να σταματήσει αλλά θα συνεχιστεί, μέχρι να διασφαλίσουμε την οριστική, συνολική, αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη προστασία, διατήρηση και διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Τα επόμενα βήματα είναι η παρακολούθηση και η συμμετοχή μας στη διαδικασία εκπόνησης ενός νέου «Διαχειριστικού Σχεδίου για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα» και ενός νέου «Τοπικού Σχεδίου για την Ευρύτερη Περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα».

Πριν από αυτά, όμως, υπενθυμίζουμε τον κ. Κουγιάλη ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, εγκριθεί, δημοσιευτεί και τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το «Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Χερσόνησος Ακάμα» (Ιούνιος 2014), καθώς επίσης και το σχετικό «Διάταγμα Διαχείρισης και Προστασίας της Φύσης», στη βάση του Άρθρου 15(1) των «περί της Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003-2015» και του Άρθρου 6(1) της «Οδηγίας 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Τέλος, υπενθυμίζουμε τον κ. Κουγιάλη ότι ακόμη δεν έχει κηρυχθεί ο «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» της Χερσονήσου του Ακάμα σε «Ειδική Ζώνη Διατήρησης», ενώ εκπνέει το διάστημα των έξι ετών που προβλέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 4(4) της «Οδηγίας 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και έχει ήδη εκπνεύσει το διάστημα των τεσσάρων ετών που προνοείται από το Άρθρο 13(1) των «περί της Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003-2015» [6].

Σημειώσεις προς συντάκτες/ριες:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου