21 Φεβ 2016

Demilitarised Nicosia - Askersiz Lefkoşa - Aποστρατιωτικοποιημένη Λευκωσία 27/02/2016 «Γιατί ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις»

-- Greek and Turkish text below --

Why is there a border dividing this city?
Do we really want to harm each other?
Were we ever as different as they taught us to be?

This city wasn't divided because of the different languages we spoke; it was a power struggle between competing elites.
For a few it was more preferable to have all the power in half an island than share the power in the whole island. They chose to separate people into greeks and turks, into christians and muslims. They then made minorities such as Maronites, Armenians and Latins choose a camp. And they have marginalised and excluded the Roma and later on the recently arrived communities of migrants and refugees. 

Our daily lives is not their playground. Nobody should be forced to live under constant threat, to live in a city with 5 different armies pointing their guns at us, supposedly protecting us from each other.

Somehow they find space for all their armies in a single strip, but when we try to meet, they dare tell us we block the street.

We are against all nationalist and imperialist armies, post-colonial military forces and alliances, as well as states’ repressing mechanisms and authoritarian institutions. Nobody should be a soldier of power elites, never and nowhere.

Time to reclaim what the armies took from us; Our city,our neighbourhoods and our lives.

This year, one year further away from the events that created these borders and one year closer to their dissolution, we decided to march together throughout the city of Nicosia, from the north to the south of this border that enters our lives and determines them.

On the 27th of February we are marching the solution! 
Route:
14:30 H4C
15:00 Sarayönü Square
15:30 Ledras Buffer Zone
16:00 Eleftheria Square
16:30 Ledra Palace Buffer Zone (End)

Come!

Assembly for A Demilitarised Nicosia
---------------

Γιατί αυτή η πόλη χωρίζεται από σύνορα;
Θέλουμε όντως να βλάψουμε ο ένας τον άλλο; 
Υπήρξαμε ποτέ όσο διαφορετικοί όσο μας δίδαξαν να είμαστε;

Αυτή η πόλη δεν χωρίστηκε επειδή μιλούσαμε διαφορετικές γλώσσες· ήταν το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού εξουσίας μεταξύ ανταγωνιζομένων ελίτ. 

Για κάποιους, ήταν προτιμότερο να έχουν όλη την εξουσία σε μισό νησί, παρά να μοιράζονται την εξουσία σε ολόκληρο. 

Μα η καθημερινότητα μας δεν είναι τσιφλίκι τους. Κανένας και καμιά δεν πρέπει να ζει υπό διαρκή απειλή, σε μια πόλη που 5 διαφορετικοί στρατοί στρέφουν τα όπλα τους πάνω μας, τάχα για να μας προστατέψουν. 

Και όμως, βρίσκουν χώρο για όλους τους στρατούς τους σε μια λωρίδα γη, αλλά όταν προσπαθούμε να συναντηθούμε, έχουν το θράσος να μας πουν ότι κλείνουμε τον δρόμο.

Είμαστε ενάντια σε όλους τους εθνικιστικούς και ιμπεριαλιστικούς στρατούς, τις μετα-αποικιακές στρατιωτικές δυνάμεις και συμμαχίες, καθώς και στους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς και τους απολυταρχικούς θεσμούς του. Κανένας δεν πρέπει να είναι στρατιώτης των ελίτ, ποτέ και πουθενά. 

Ώρα να πάρουμε πίσω ότι μας έκλεψαν οι στρατοί: την πόλη μας, τις γειτονιές μας, τη ζωή μας.

Αυτό τον μήνα, στις 27, ας βιώσουμε την Λευκωσία όπως μας αξίζει. 

Διαδρομή:
14:30 H4C
15:00 Πλατεία Sarayönü
15:30 Ledras Buffer Zone
16:00 Πλατεία Ελευθερίας
16:30 Ledra Palace Buffer Zone (Τέλος)

Έλα!

Συνέλευση για την Αποστρατικοποιημένη Λευκωσία

---------------
Neden bu şehir sınırlar tarafından bölünüyor?
Gerçekten birbirimize zarar vermek istiyor muyuz?
Gerçekten bu kadar farklı mıydık yoksa öyle olmamız mı öğretildi bize?

Bu şehir farklı dillerde konuştuğumuz için bölünmedi; bu bölünme rakip elitlerin arasındaki bir güç oyunun sonucuydu. 

Bazıları tüm adanın iktidarını paylaşmaktansa, adanın yarısında bütün iktidara sahip olmayı tercih ettiler. 

Günlük hayatımız onların keyfine bağlı değildir. Sözde bizi korumak adına varlığını sürdüren 5 farklı ordunun silahlarını üzerimize doğrulttuğu sürekli bir tehdit altında yaşamak zorunda değiliz. 

Bir avuçluk yerde bütün ordularını sığdıracak yer buluyorlar ama biz biraraya gelmeye çalıştığımızda yolu kapattığımızı söyleme cesareti buluyorlar.

Tüm milliyetçi ve emperyalist ordulara, sömürge dönemi sonrası ve ittifak ordularına ve devletlerin bastırma mekanizmaları ve otoriter kurumlarına karşıyız. Asla ve hiçbir yerde kimse güç elitlerinin askeri olmamalı. 

Orduların bizden çaldıklarını, şehrimizi, mahallelerimizi ve hayatımızı geri alma zamanıdır.

27 Şubat'ta Lefkoşa’yı bize yaraşır biçimde yaşayalım. 

Toplanma noktaları:
14:30 H4C
15:00 Sarayönü meydanı
15:30 Ledras ara bölge
16:00 Eleftheria meydanı
16:30 Ledra Palace ara bölgesi

Sen de gel!

Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου