28 Φεβ 2016

Και φυσικά, αφού τώρα φοβούνται και την Κομισιόν.. δεν δημοσιεύουν ούτε καν αυτά που αποφάσισαν.. ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ!

Σημείωμα προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκο Κουγιάλη, να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα, ενώ παράλληλα ζητά την έγκριση του ‘Διαχειριστικού Σχεδίου για την Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα’, την έκδοση του σχετικού ‘Διατάγματος Διαχείρισης και Προστασίας της Φύσης’, καθώς επίσης και την ανακήρυξη του ‘Τόπου Κοινοτικής Σημασίας’ σε ‘Ειδική Ζώνη Διατήρησης’.

Ειδικότερα, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών τονίζει ότι από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα [1], ούτε στην Επίσημη Ιστοσελίδα της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου [2], αλλά ούτε και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας [3]. Η μη δημοσίευση της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα, έξι ολόκληρες εβδομάδες μετά τη λήψη της, προκαλεί έντονους προβληματισμούς, όσον αφορά τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για μία από τις σημαντικότερες περιοχές διατήρησης και προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η μη δημοσίευση της συγκεκριμένης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία μάλιστα δικαιολογημένα έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, αντιβαίνει τις διατάξεις του Άρθρου 57(4) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και τις πρόνοιες της «πολιτικής διαφάνειας» σχετικά με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία εξήγγειλε ο ίδιος της Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 13 Φεβρουαρίου 2014 [4].
Επιπρόσθετα, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών υπογραμμίζει ότι ακόμη και μέχρι σήμερα, έξι ολόκληρες εβδομάδες μετά τη λήψη της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα, δεν οριστικοποιήθηκε, δεν εγκρίθηκε και δεν δημοσιεύτηκε το ‘Διαχειριστικό Σχέδιο για την Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα’, όπως επίσης δεν ετοιμάστηκε, δεν εκδόθηκε και δεν τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό ‘Διάταγμα Διαχείρισης και Προστασίας της Φύσης’. Οι σημαντικότατες αυτές παραλείψεις από την πλευρά του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, αντιβαίνουν τόσο το Άρθρο 6(1) της ‘Οδηγίας 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας’ [5], όσο και το Άρθρο 15(1) των ‘περί της Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003-2015 [N. 153(I)/2003, Ν. 131(Ι)/2006), Ν. 113(Ι)/2012 και Ν. 67(Ι)/2015]’ [6]. Παράλληλα, τονίζεται ότι σύντομα εκπνέει το διάστημα των έξι ετών που προβλέπεται για να ανακηρυχθεί ο ‘Τόπος Κοινοτικής Σημασίας’ της Χερσονήσου του Ακάμα σε ‘Ειδική Ζώνη Διατήρησης’, σύμφωνα με το Άρθρο 4(4) της ‘Οδηγίας 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας’ [7], ενώ έχει ήδη εκπνεύσει το διάστημα των τεσσάρων ετών που προνοείται από το Άρθρο 13(1) των ‘περί της Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003-2015’ [8].
Μάλιστα, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνει ότι την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προβαίνει σε γενικές και αόριστες δηλώσεις, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπουργείου του για την περιοχή προστασίας της φύσης, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση η υπόθεση του ανεπαρκούς καθορισμού, χωρίς οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση, των ορίων της Χερσονήσου του Ακάμα ως ‘Τόπου Κοινοτικής Σημασίας[9], μία υπόθεση για την οποία η Κυπριακη Δημοκρατία έχει ήδη λάβει ‘Προειδοποιητική Επιστολή’ από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μάιο του 2011 [10].
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016 [11], προβλέπει τα ακόλουθα:
  1. Την υιοθέτηση και υλοποίηση των μέτρων διατήρησης και προστασίας της φύσης και των μέτρων ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπως αυτά καταγράφονται στο ‘Προσχέδιο’ του ‘Διαχειριστικού Σχεδίου’.
  2. Την άμεση προώθηση των διαδικασιών για κήρυξη ολόκληρης της κρατικής δασικής και χαλίτικης γης, που εμπίπτει μέσα στην Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000, σε ‘Εθνικό Δασικό Πάρκο’.
  3. Την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για να σχεδιάσει και εισηγηθεί τρόπους αξιοποίησης του ‘Εθνικού Δασικού Πάρκου’, αλλά και να εξετάσει και εισηγηθεί τρόπους ενιαίας διαχείρισης ολόκληρης της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000.
  4. Την επανεξέταση του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής και την εκπόνηση ‘Τοπικού Σχεδίου’, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες και θα αφορά ολόκληρη την περιοχή του Ακάμα, από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, και
  5. Την επανεξέταση των προηγούμενων Αποφάσεων των Υπουργικών Συμβουλίων, από το 2005 και μετά.
Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής ο μοναδικός σχεδιασμός υλοποίησης των πιο πάνω προνοιών της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει δημοσιευτεί και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αφορά τα προτεινόμενα όρια ‘Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα’. Όπως προκύπτει από το σχετικό Χάρτη που ετοίμασε το Τμήμα Δασών, από το ‘Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα’ αποκλείεται περίπου η μισή χαλίτικη γη που βρίσκεται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000. Άρα, το 75% της χερσαίας επικράτειας ολόκληρης της Προστατευόμενης Περιοχής (το οποίο αποτελείται από την κρατική δασική και χαλίτικη γη και σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές περιουσίες που αποτελούν το 25%) φαίνεται να μειώνεται περίπου στο 65-70% (μέσω του αποκλεισμού της μισής χαλίτικης γης που αντιστοιχεί περίπου στο 5-10%) [12].
Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί μάλιστα ο αποκλεισμός δύο μεγάλων και σημαντικών περιοχών χαλίτικης γης από τα προτεινόμενα όρια του ‘Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα’ που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  1. Τα Φαράγγια της Ανδρολύκου – συγκεκριμένα του Πετράτη, του Καρδαμίλη και το Κρανάζι – και
  2.  Το παραλιακό μέτωπο από το νότιο άκρο της Τοξεύτρας και την εκβολή του Άσπρου Ποταμού μέχρι τον Άγιο Γεώργιο της Πέγειας και τη Νήσο Γερόνησο.
Ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων δύο περιοχών χαλίτικης γης προκαλεί έντονο προβληματισμό και ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς δίνεται η εντύπωση ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αφαιρούνται λόγω έξωθεν πιέσεων οικονομικών συμφερόντων ή/και στη βάση πολιτικών σκοπιμοτήτων, που δεν στηρίζονται σε οποιεσδήποτε πρόνοιες και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή σε οποιαδήποτε οικολογικά κριτήρια και επιστημονικά δεδομένα. Τονίζεται ότι στα Φαράγγια της Ανδρολύκου καραδοκούν εδώ και χρόνια τα παρακείμενα λατομεία, τα οποία προσπαθούν να επεκτείνουν τις ζώνες και εργασίες λατόμευσης [13]. Παράλληλα, το παραλιακό μέτωπο μεταξύ της Παραλίας της Τοξεύτρας και του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας περιβάλλει μερικές από τις μεγαλύτερες περίκλειστες ιδιωτικές περιουσίες εντός της κρατικής δασικής και χαλίτικης γης στον Ακάμα, οι οποίες βρίσκονται σε πρώην ‘Τουριστική Ζώνη’, με ορατό πλέον το ενδεχόμενο να αποκτούν μελλοντική πρόσβαση σε αναπτυξιακά δικαιώματα [14]. Μάλιστα, σύμφωνα με το ‘Προσχέδιο’ του ‘Διαχειριστικού Σχεδίου’, και οι δύο αυτές περιοχές πρέπει να ανακηρυχθούν σε ‘Χερσαίες Ζώνες Υψηλής Προστασίας της Φύσης’ [15].
Σημειώνεται επίσης μετά από επικριτικά δημοσιεύματα μέσων μαζικής ενημέρωσης [16], το Τμήμα Δασών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, η οποία σε μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αναφέρει ότι, «επειδή σε ορισμένα πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου εκφράστηκε προβληματισμός, για το γεγονός ότι στη σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο χρησιμοποιήθηκε η διατύπωση ‘να κηρυχθούν σε κρατικό δάσος όλα τα κατάλληλα χαλίτικα’, διευκρινίζεται ότι η λέξη ‘κατάλληλα’ τέθηκε από το Τμήμα Δασών, επειδή ήταν γνωστό ότι σε ένα μικρό αριθμό τεμαχίων γης, το κράτος δεν ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης και ενδεχομένως η κήρυξή τους σε κρατικό δάσος να προσέκρουε σε νομικό κώλυμα. [...] Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι τα χαλίτικα που παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα είναι μόνο το 1,5% περίπου της συνολικής έκτασης των χαλίτικων στην περιοχή. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανησυχία ή καχυποψία για την ύπαρξη οποιασδήποτε σκοπιμότητας στη συμπερίληψη της λέξης ‘κατάλληλα χαλίτικα’ στην Πρόταση και στην Απόφαση. Η όλη διαδικασία είναι πλήρως διαφανής» [17]. Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση του Τμήματος Δασών επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, καθώς ούτε στα Φαράγγια της Ανδρολύκου αλλά ούτε και στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ Τοξεύτρας και Αγίου Γεωργίου της Πέγειας δεν υπάρχει κανένα τεμάχιο χαλίτικης γης για το οποίο να τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα αμφισβήτησης του περιουσιακού καθεστώτος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί δημόσια τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκο Κουγιάλη:
  1. Να δημοσιοποιήσει άμεσα, στη βάση της «πολιτικής διαφάνειας» που υιοθέτησε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Φεβρουαρίου 2014, την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016 ·
  2. Να δηλώσει με απόλυτη ακρίβεια, στη βάση του Άρθρου 7 του ‘περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν. 119(Ι)/2004)[18], ποιοί από τους ‘Γενικούς Στόχους’ και ποιά από τα ‘Ειδικά Μέτρα’ του ‘Προσχεδίου’ του ‘Διαχειριστικού Σχεδίου για την Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα’ έχουν εγκριθεί τελικά από το Υπουργικό Συμβούλιο ·
  3. Να προβεί σε επίσημη ενημέρωση για το πότε προτίθεται να εγκρίνει και να θέσει σε ισχύ το ‘Διαχειριστικό Σχέδιο’, να εκδώσει το σχετικό ‘Διάταγμα Διαχείρισης και Προστασίας της Φύσης’ και να κηρύξει τον ‘Τόπο Κοινοτικής Σημασίας’ της Χερσονήσου του Ακάμα σε ‘Ζώνη Ειδικής Διατήρησης’.
Τέλος, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών δημοσιεύει σε συνοπτική μορφή όλους τους ‘Γενικούς Στόχους’ και όλα τα ‘Ειδικά Μέτρα’ που περιλαμβάνονται στο ‘Προσχέδιο’ του ‘Διαχειριστικού Σχεδίου’ [19], έτσι ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν μία συνολική εικόνα των προνοιών του ‘Διαχειριστικού Σχεδίου’ και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκος Κουγιάλης, να δηλώσει με απόλυτη ακρίβεια ποιοι ‘Γενικοί Στόχοι’ και ποια ‘Ειδικά Μέτρα’ έχουν εγκριθεί τελικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σημειώσεις προς συντάκτες:

[13]         Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακή Δημοκρατία, Ιούνιος 2014, Αρ. Σύμβασης: 16/2011, «’Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Χερσόνησος του Ακάμα’, Προσχέδιο, Τεύχος 1 από 3, Κεφάλαιο 2: ‘Περιγραφή της Περιοχής Μελέτης΄», Συμπράττοντα Γραφεία: ENVECO Α.Ε. Προστασία, Διαχείριση και Οικονομία Περιβάλλοντος & I.A.CO. Ltd Environmental and Water Consultants, σελ. 270-271
[15]         Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κυπριακή Δημοκρατία, Ιούνιος 2014, Αρ. Σύμβασης: 16/2011, «‘Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Χερσόνησος του Ακάμα’, Προσχέδιο, Τεύχος 2 από 3, Κεφάλαιο 5: ‘Ζώνες Προστασίας και Διαχείρισης΄», Συμπράττοντα Γραφεία: ENVECO Α.Ε. Προστασία, Διαχείριση και Οικονομία Περιβάλλοντος & I.A.CO. Ltd Environmental and Water Consultants, σελ. 16-33
[19]         Επισυνάπτεται σημείωμα προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο παρατίθενται σε συνοπτική μορφή «οι Γενικοί Στόχοι και τα Ειδικά Μέτρα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο του Ακάμα», έτσι ώστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός να δηλώσει με απόλυτη ακρίβεια τις πρόνοιες που έχουν εγκριθεί μέσω της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016.
Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιούνιος 2014, Αρ. Σύμβασης: 16/2011, «‘Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Χερσόνησος του Ακάμα’, Προσχέδιο, Τεύχος 2 από 3, Κεφάλαιο 5: ‘Ζώνες Προστασίας και Διαχείρισης΄ και Κεφάλαιο 6: ‘Μέτρα Διαχείρισης’», Συμπράττοντα Γραφεία: ENVECO Α.Ε. Προστασία, Διαχείριση και Οικονομία Περιβάλλοντος & I.A.CO. Ltd Environmental and Water Consultants, σελ. 15-112

 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 Για περισσότερες πληροφορίες:
Κλείτος Παπαστυλιανού, Πολιτικός επιστήμονας και περιβαλλοντικός κοινωνιολόγος
Email: K.Papastylianou@gmail.com / Κινητό: 99520444

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών είναι ένα άτυπο δίκτυο πολιτών, το οποίο απαιτεί:
         Την προστασία των δημόσιων παραλιών, των φυσικών ακτών και των θαλασσών μας ·
         Τη διασφάλιση της ανοικτής, ελεύθερης και δημόσιας πρόσβασης στις ακτές και τις παραλίες μας ·
         Την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων, καθώς επίσης την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας παρουσίασης, ακρόασης και διαβούλευσης για περιβαλλοντικά θέματα.
Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση και προάσπιση των θεμελιωδών και αναφαίρετων περιβαλλοντικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων (όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, η πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφόρηση, η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα), καθώς επίσης και την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, των φυσικών πόρων και των κοινών αγαθών.
Στοιχεία επικοινωνίας | Email: info@reclaimthesea.org |
Facebook: Cyprus Natural Coastline – Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών: https://www.facebook.com/coastlinecyΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου