17 Ιαν 2016

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου καταδικάζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2016
(English follows)
 

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου καταδικάζει την απόφαση που πάρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 11.01.2016 για το θέμα του Ακάμα, και που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου αφορά:
- Τη κήρυξη ως Εθνικού Δασικού Πάρκου ολόκληρου του κρατικού δάσους και της κρατικής περιουσίας εντός της περιοχής Natura 2000, εξαιρώντας όλες τις ιδιωτικές περιουσίες που εντάσσονται σ ’αυτή.
- Την ετοιμασία νέου τοπικού σχεδίου για ολόκληρη την περιοχή του Ακάμα εντός 18 μηνών από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως επίσης και την επανεξέταση των προηγούμενων αποφάσεων Υπουργικών Συμβουλίων.
- Την υιοθέτηση και υλοποίηση των μέτρων διατήρησης και προστασίας της φύσης όπως εμπεριέχονται στο διαχειριστικό που τέθηκε υπό διαβούλευση, τα οποία θα ισχύουν και για τις ιδιωτικές περιουσίες. Επίσης περιελάβανε την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για εισήγηση τρόπων αξιοποίησης του εθνικού δασικού πάρκου και τη διαχείριση ολόκληρης της περιοχής Natura 2000.
Η απόφαση αυτή, έρχεται σε αντίθεση με το διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή του Ακάμα, και θα έπρεπε να ληφθεί μετά την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου για τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας της Χερσονήσου του Ακάμα. Σημειώνουμε ότι το διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή, το οποίο και εκπονήθηκε από δημόσια κονδύλια, τέθηκε υπό δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2015 και ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί το τελικό. Σημαντικές του πρόνοιες αφορούσαν την απουσία θυλάκων ανάπτυξης εντός της περιοχής Natura 2000, όπως επίσης και την απουσία δημόσιων δρόμων εντός της περιοχής. Η πρόνοια για τους δρόμους τονίζει ότι αυτοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διαχείριση της περιοχής. Ο Πτηνολογικός ταυτόχρονα τονίζει την έκπληξη του για την αναφορά σε δεύτερο προσχέδιο διαχειριστικού σχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση, μιας και ποτέ δεν κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα κάποιο άλλο προσχέδιο διαχειριστικού σχεδίου για την περιοχή.
Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται σαν να ανοίγει το δρόμο για ‘ήπια’ ανάπτυξη μέσα στις ιδιωτικές περιοχές της περιοχής Natura 2000, παρότι σήμερα με τα υφιστάμενα πολεοδομικά κριτήρια δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ανάπτυξη εκεί. Επίσης ανοίγει το δρόμο για κατακερματισμό και τσιμεντοποίηση της τελευταίας φυσικής παράκτιας περιοχής της Κύπρου, κάτι που αναμένεται να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής, και φυσικά το μοναδικής ομορφιάς τοπίο.
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν στηρίζεται σε οικολογικά και επιστημονικά κριτήρια, αλλά φαίνεται να έχει σκοπό την εξυπηρέτηση κάποιων οικονομικών συμφερόντων της περιοχής. Παράλληλα έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο και δεν εξασφαλίζει την ευημερία και την αειφόρο ανάδειξη των κοινοτήτων της περιοχής, την προστασία της βιοποικιλότητας καθώς και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Ο Πτηνολογικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποτελεσματική προστασία του Ακάμα μαζί με τις άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις ώστε να μην καταστραφεί αυτό το περιβαλλοντικό κεφάλαιο που λέγεται Ακάμας.
Φωτογραφία: Μέλπω Αποστολίδου
___
PRESS RELEASE
BirdLife Cyprus condemns the decision by the Ministerial Council on the Akamas issue
Nicosia, 13 January 2016
BirdLife Cyprus condemns the decision taken by the Ministerial Council on 11th January 2016, on the Akamas issue, which according to press reports includes:
- The declaration of a National Forest Park, which will include the whole State Forest and the public land in the Natura 2000 site, excluding all the private land.
- The preparation of a new local plan for the whole of the Akamas area from the Department of Town Planning and Housing within the next 18 months, and also the review of the previous decisions of the Ministerial Councils.
- The adoption and implementation of conservation and nature protection measures which are included in the management plan for the area, which was put to consultation, including those relating to privately owned land. Moreover, the decision included a provision for hiring a consultant in order to prepare suggestions for ways to promote the National Forest Park and also the management of the whole Natura 2000 area.
This decision contradicts the management plan for the Akamas area, and should have been taken after the approval of the management plan for the Akamas Site of Community Importance. It’s worth noting that the management plan for the area, was carried out with public funds and went through a public consultation early in 2015. The final plan has not been adopted yet. Important provisions of this plan, included the absence of any ‘development nuclei’ within the Natura 2000 area and also the absence of public roads inside the area. The plan only includes provisions for improving the roads for management purposes. At the same time BirdLife Cyprus stresses its surprise for the reference to a second draft of the management plan- which was the subject of the public consultation, since there was never another draft management plan out in public.
This decision seems to open the way for a ‘small scale’ development inside the private land of the Natura 2000 area, even though the current town planning regulations do not allow any kind of development. Furthermore, this decision will lead to the fragmentation and paving over of the last natural coastal area of Cyprus, something that is expected to cause immeasurable consequences for the species and the habitats of the area, and of course for the unique landscape.
The decision of the Ministerial Council is not based on ecological or scientific criteria, and it seems only to serve the scope of some economic interests of the area. In parallel, it contrasts with the European environmental acquis and does not ensure the prosperity and the sustainable promotion of the local communities, the protection of biodiversity or the public interest.
BirdLife Cyprus will continue the fight for the effective protection of Akamas, along with other environmental NGOs in an effort to avoid the destruction of this important environmental heritage, called Akamas. 

Photo: Melpo Apostolidou
Ο Ακαμας είμαστε εμείς. Παρακαλούμε κοινοποιήστε
==
We are Akamas. Please share!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου