13 Δεκ 2015

Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Αντιρρησιών Συνείδησης «Η αντίρρηση συνείδησης για στρατιωτική θητεία στην Ευρώπη 2015»
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αντιρρησιών Συνείδησης καλεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες:
1)αν δεν το έχουν ήδη πράξει, να καταργήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, και να σταματήσουν να παρενοχλούν και κυνηγούν με ένδικα μέσα τους αντιρρησίες συνείδησης και να παρέχουν μη τιμωρητικές και διακριτικές εναλλακτικές λύσεις καθαρά κοινωνική φύσης
2)να καταστήσουν δυνατό ώστε η βάση της αντίρρησης συνείδησης να μην περιλαμβάνεται στο στρατό και όλα τα μέλη να μπορούν να λάβουν απαλλακτικά χωρίς τιμωρητικές πρόνοιες
3)αποφεύγουν την κατάταξη ατόμων κάτω των 18 ετών
4)αποδέχονται αιτήσεις για άσυλο όλων των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη στρατιωτική θητεία σε χώρα όπου δεν υπάρχουν προστατευτικές δικλείδες για τους αντιρρησίες συνείδησης
5)να μειώσουν τις στρατιωτικές δαπάνες και να αυξήσουν τις κοινωνικές
6) να εισάγουν την εκπαίδευση ειρήσεις σε όλες τις σχολικές βαθμίδες
EBCO - European Bureau for Conscientious Objection Annual Report “Conscientious objection to military service in Europe 2015”
EBCO recommends to all the European countries that:
1) if they have not already done so, they abolish all compulsory military service, and meanwhile stop harassing and prosecuting conscientious objectors and provide a nonpunitive and non-discriminatory alternative service of purely civilian nature.
2) they make it promptly possible on the basis of conscientious objection for all conscripts not to be incorporated in the army and for all serving members of the armed forces to obtain release without penalties.
3) they cease enlistment into the armed forces on any basis of persons aged under 18.
4) they accept applications for asylum from all persons seeking to escape military service in any country where there is no adequate provision for conscientious objectors.
5) they decrease military expenditure and increase social spending.
6) they introduce peace education in all levels of schools.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου