18 Νοε 2015

Ποιό είναι εντέλει το καθεστώς που διέπει την Αγγλική Σχολή;

Υπόκειται στη σφαίρα του δημόσιου τομέα η Αγγλική Σχολή, όπως ισχυρίζεται η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Μάγδα Νίκολσον, ή δεν υπόκειται στη σφαίρα του δημόσιου τομέα η Αγγλική Σχολή, όπως ισχυρίζεται –ναι, και πάλι!-  η κυρία Μάγδα Νίκολσον;


(English text follows)


Σαφείς απαντήσεις στο ερώτημα δίνει η ίδια η κ. Νίκολσον:  

ΝΑΙ! Η Αγγλική Σχολή ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ισχυρίζεται στις 10/6/2014, η κυρία Μάγδα Νίκολσον σε έγγραφο της Σχολής που φέρει την υπογραφή της και περιλαμβάνεται σε δικαστική προσφυγή της Αγγλικής Σχολής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αίτηση προς το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου έγινε εναντίον της σύστασης του Συλλόγου Γονέων και Καθηγητών της Αγγλικής Σχολής και της εγγραφής του στο σχετικό μητρώο σωματείων του υπουργείου Εσωτερικών. 
Σε σχετική επιστολή της προς τον Έφορο Εγγραφής Σωματείων & Οργανώσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2014, την οποία υπογράφει η κ. Νίκολσον με την ιδιότητά της ως πρoέδρου του Δ.Σ. της Αγγλικής Σχολής, υποστηρίζει, αυτολεξεί, ότι "Η Αγγλική Σχολή είναι η μοναδική ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ η οποία λαμβάνει κρατική χορηγία και με βάση ανακοίνωσης (sic!) του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού ημερ. 9 Φεβρουαρίου 1995 (επισυνάπτεται) είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο αυτό ως μη ιδιωτική."   

ΟΧΙ! ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ η Αγγλική Σχολή, ισχυρίζεται η κυρία Μάγδα Νίκολσον, ενεργούσα εξ ονόματος του Δ.Σ. της Σχολής, σε τηλεφωνική επικοινωνία της με το γραφείο της Γενικής Λογίστριας του Κράτους, στις 7 Μαΐου 2015, αρνούμενη  στην πράξη τον έλεγχο της Σχολής, τόσο από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όσο και από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, και προκειμένου να εξαιρεθεί η Αγγλική Σχολή από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (και συνεπώς και από όποιες άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας ισχύουν για τον έλεγχο της διαχείρισης σε κρατικά/ημικρατικά ιδρύματα).  

Μήπως η κυρία Μάγδα Νίκολσον, μια μάς τα λέει έτσι, και μια αλλιώς, κατά πώς τη βολεύει;

Δηλαδή, η Αγγλική Σχολή μια υπάγεται στη σφαίρα του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου το Δ.Σ. να αποφύγει τον έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή και τη Γενική Λογίστρια, και μια υπάγεται στη σφαίρα του δημόσιου τομέα, προκειμένου το Δ.Σ. να φιμώνει τυχόν "ενοχλητικές" φωνές που ζητούν διαφάνεια και έλεγχο στη διαχείριση της σχολής;

Μένουμε με την απορία: Τί ισχύει επιτέλους για την Αγγλική Σχολή; 
Ό,τι συμφέρει κατά καιρούς κάποια μεμονωμένα άτομα ή ό,τι συμφέρει τη Σχολή και την εύνομη λειτουργία της;

Ποιό είναι το καθεστώς δραστηριοποίησής της;

Ο Γενικός Εισαγγελέας, η Νομική Υπηρεσία του Κράτους τί γνώμη έχουν επ' αυτού;


 What is ultimately the status of the English School?
Is the English School subject to the sphere of the public sector as claimed by Mrs. Magda Nicholson, or is the English School not subject to the sphere of public sector, as claimed yes, again! - by Mrs. Magda Nicholson?

Clear answers to the question are given by Ms Nicholson herself:

YES! The English School is SUBJECT TO THE SPHERE OF PUBLIC SEVTOR, claims Mrs. Magda Nicholson on 06.10.2014, in a school document which bears her signature and is included in the legal proceedings of the English School against the Republic of Cyprus. The application to the Supreme Court of Cyprus was against the setting up of the English School Parents and Teachers Association and of its registration in the relevant register of associations of the Interior Ministry.

In a letter to the Commissioner of Registration societies and foundations, Ministry of Interior, dated June 10, 2014, signed by Ms. Nicholson in her capacity as Chairperson of the English School Board, she supports, verbatim, that "The English School is the only state school which receives state funding and based on a communication (sic!) of the Ministry of Education and Culture dated February 9th, 1995(attached) it is registered in this Ministry as not private. "

NO! English School is NOT SUBJECT TO THE SPHERE OF PUBLIC SECTOR, argues Ms. Magda Nicholson, acting on behalf of the Board of the School in a telephone communication with the Office of the General Accountant, on May 7th 2015, refusing in effect the auditing of the School, by the Treasury and the Audit Office of the Republic of Cyprus, in order for the English School to be exempted from implementing the legislative framework for public procurement (and hence from any other provisions of the law applicable to the management control in government / semi-public institutions).

Does Mrs. Magda Nicholson, give different answers according to what suits her.

That is, the English School falls in the sphere of the private sector in order for the Board to avoid auditing by the Auditor General and the General Accountant, and then falls in the sphere of the public sector in order for the Board to silence any "annoying" voices (in this case The English School PTA) calling for transparency and auditing of school governance?

We are left wondering: What applies to the English School?
Whatever suits at times some individuals or what suits the School and the functioning of the rule of law?
What is the status of its activation?

The Attorney General, the Law Office of the Republic, what are their thoughts on this?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου