17 Μαΐ 2015

Περιβαλλοντικοί οργανισμοί καταδικάζουν τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» που εισήχθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών και την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2015
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Committee Against Bird Slaughter (CABS – Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών) και το Foundation Pro Biodiversity (SPA – Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας) καταδικάζουν την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών, το οποίο αντί να στοχεύει στην πάταξη, ανοίγει το δρόμο για τη νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο με «εναλλακτικό σχεδιασμό», ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την εθνική νομοθεσία (Νόμος 152(Ι)/2003), όσο και με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) καθώς και Διεθνείς Συμβάσεις (Σύμβαση της Βέρνης του 1979 και Σύμβαση της Βόννης του 1979) και ουσιαστικά ισοπεδώνει χρόνια προσπαθειών προς αντιμετώπιση του επίμονου και σοβαρού προβλήματος της παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πουλιών.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδικάζουν επίσης την παραπλάνηση του κοινού, καθότι για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανόμενου και του Υπουργείου Εσωτερικών, συζήτησαν το πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης πουλιών καθώς και προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή του. Με βάση τα εργαστήρια αυτά, διαμορφώθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης (ΣΣΔ) το οποίο έλαβαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τον Απρίλιο 2014, για υιοθέτηση και εφαρμογή. Σε αυτή τη διαδικασία ουδέποτε τέθηκε προς συζήτηση «η επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών», όπως περιγράφεται στον «εναλλακτικό σχεδιασμό» του Στρατηγικού Σχεδίου που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με αντιδημοκρατικά μέσα (χωρίς καμία διαβούλευση), είναι καταστροφικός και εντελώς απαράδεκτος.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Παράνομης Θανάτωσης Πουλιών στη Λάρνακα το 2011, στο οποίο η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν συνδιοργανωτές, όλοι οι συμμετέχοντες φορείς συμφώνησαν στη ‘Διακήρυξη της Λάρνακας’ και καταδίκασαν κάθε μορφής παράνομη παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών και δεσμεύτηκαν για μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής κατά της παράνομης παγίδευσης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Οδηγίας για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) παρεκκλίσεις από την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά δύναται να δοθούν, αλλά μόνο μετά από στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση και για λόγους δημόσιας ασφάλειας κτλ. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μη αποδεκτά στοιχεία με βάση τις πρόνοιες του νόμου για την εφαρμογή παρεκκλίσεων.
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου και η Committee Against Bird Slaughter και το Foundation Pro Biodiversity καταδικάζουν το Στρατηγικό Σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί καθώς και τη συσχέτιση του «εναλλακτικού σχεδιασμού» με το όνομά τους. Είναι σαφές ότι το κίνητρο για τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» είναι η νομιμοποίηση και όχι η πάταξη του φαινομένου, καθώς θα είναι αδύνατο να ελεχτεί το κυνήγι, αφού η κατάσταση με την παράνομη παγίδευση είναι ήδη εκτός ελέγχου. Απαιτούμε όπως υιοθετηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης που συζητήθηκε και αναπτύχθηκε με όλες τις αρμόδιες αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του 2013-2014, και το οποίο έχει ως βάση τη μηδενική ανοχή και δεν περιλαμβάνει οποιοεσδήποτε παρεκκλίσεις για νομιμοποίηση αυτής της παράνομης πρακτικής.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: Νάταλη Στυλιανού, Λειτουργός ΜΜΕ 22455072 natalie.stylianou@birdlifecyprus.org.cy
Σημειώσεις προς το συντάκτη:
1. Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών http://www.pio.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/965DEA62D16DDF7AC2257E45003D3CA9?Opendocument
2. Διακήρυξη της Λάρνακας http://www.birdlifecyprus.org/upload/Trapping%20Docs/The%20Larnaca%20Declaration.pdf
3. Το επιχείρημα της παραδοσιακής πρακτικής της παγίδευσης έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, όταν η Ισπανία προσπάθησε να νομιμοποιήσει τη χρήση ξόβεργων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα και καταδίκασε την Ισπανία για τη νομιμοποίηση μιας μη επιλεκτικής μεθόδου και για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Πτηνά (υπόθεση C-79/03, 9 Δεκεμβρίου 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου