11 Οκτ 2014

Το Μυστικό Έγκλημα της Μυστικής Κοιλάδας: Παράνομο Ιδιωτικό Φράγμα και Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στο Χα-ΠοτάµιΤο καλοκαίρι του 1972, η ιδιωτική εταιρεία Venus Rock Estates, ιδιοκτήτρια τότε μεγάλου αγροκτήματος κατά μήκος του ποταμού Χα-Ποτάμι, προέβη στην ανέγερση μικρού εκτοπικού φράγματος επί της κοίτης του ποταμού και στην κατασκευή μιας χωμάτινης λιμνοδεξαμενής, χωρητικότητας γύρω στα 60,000 κμ. νερού για λόγους άρδευσης μίας φυτείας, με έκταση 600 σκάλες.
Το 1973, το ΤΑΥ παραχώρησε στην εταιρεία άδεια προσωρινής χρήσης ή ενοικιάσεως του νερού του ποταμού πάνω σε ετήσια βάση, υπό τους όρους ότι δεν θα αναγνωριζόταν οποιοδήποτε υδατικό δικαίωμα στο νερό του ποταμού και ότι θα εξασφαλιζόταν σχετική άδεια από τον Έπαρχο Πάφου για τις ανεγειρόμενες
κατασκευές.

Το 1983, το αγρόκτημα εντάχθηκε στο αρδευτικό έργο Πάφου, από το οποίο άρχισε η παροχή νερού.

Το 1995, η εταιρεία Venus Rock Estates δημιούργησε την εταιρεία Randi Golfers Ltd, η οποία προέβη στην κατασκευή γηπέδου γκολφ στο αγρόκτημα, κατάντι της λιμνοδεξαμενής, μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για αλλαγή της χρήσης του νερού του
αρδευτικού έργου Πάφου από γεωργική άρδευση σε άρδευση του γηπέδου γκολφ.

Στις 27/04/1995, σε επιστολή του προς τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση επί της κοίτης του ποταμού Χα-Ποτάµι που θα μπορούσε να μεταβάλει ή επηρεάσει καθ’
οιονδήποτε τρόπο τη φυσική του ροή. Ζήτησε μάλιστα όπως το θέμα αυτό διευκρινιστεί γραπτώς από τους αιτητές, αφού από τα υποβληθέντα σχέδια φαινόταν ότι υπήρχε πρόθεση επέμβασης στην κοίτη του ποταμού ή εκτροπή της ροής του.
 Μεταξύ 2002 και 2003, η ιδιοκτησία ολόκληρου του αγροκτήματος διαβιβάστηκε στην εταιρεία Aristo Developers Ltd, η οποία ταυτόχρονα στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού από το εκτροπικό φράγμα, λόγω περικοπών από το αρδευτικό έργο Πάφου, προέβη σε ανύψωση των αναχωμάτων της δεξαμενής και του εκτροπικού δήμματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας της λίμνης από 60,000 κμ. σε 500,000 κμ. νερού. Οι κατασκευές αυτές, μέρος των οποίων επεμβαίνει μέσα στην κοίτη του ποταμού Χα-Ποτάμι, δεν καλύπτονταν από οποιαδήποτε άδεια οικοδομής, ούτε και είχε υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία για τις χωματουργικές εργασίες που διεξήγαγε. Επιπλέον, οι κατασκευές ήταν παράνομες γιατί δεν είχαν λάβει οποιαδήποτε σχετική άδεια με βάση των Περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμο.

Το 2004, η ιδιοκτήτρια εταιρεία κλήθηκε να αποταθεί στην Πολεοδομική Αρχή για να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια για το παράνομο φράγμα, υποβάλλοντας πλήρη τεχνική μελέτη και σχέδια, σύμφωνα με όλες τις σχετικές παραμέτρους δημόσιας ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η τεχνική μελέτη υποβλήθηκε από την εταιρεία μαζί με μία αίτηση για χορήγηση άδειας που θα της επέτρεπε να αναβαθμίσει και να επεκτείνει το υφιστάμενο φράγμα και να αυξήσει περαιτέρω τη χωρητικότητα του στο 1,000,000 κμ., θέτοντας ως πρόσχημα ότι θα κατασκεύαζε και δεύτερο γήπεδο γκολφ στην περιοχή της κοιλάδας Χα-Ποτάμι.

Στις 21/01/2004, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, Γιώργος Περδίκης, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 03/06/2004, ο τότε Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τίμης Ευθυμίου, απάντησε ότι οι υφιστάμενες κατασκευές, μέρος των οποίων επεμβαίνει μέσα στην κοίτη του ποταμού Χα-Ποτάμι, δεν καλύπτονταν από οποιαδήποτε άδεια οικοδομής, ούτε και υποβλήθηκε οποιαδήποτε αίτηση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία για τις χωματουργικές εργασίες που διεξήγαγε. Επίσης, ανέφερε ότι η επέμβαση επί της κοίτης του ποταμού ήταν παράνομη, εφόσον δεν
χορηγήθηκε οποιαδήποτε σχετική άδεια με βάση τον περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η εταιρεία κλήθηκε να αποταθεί στην Πολεοδομική Αρχή για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το παράνομο φράγμα. Στα πλαίσια εξέτασης τυχόν αίτησης από μέρους της εταιρείας για χορήγηση σχετικής άδειας, θα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των υπό αναφορά έργων.

Στις 04/11/2005, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ανέφερε σε επιστολή του ότι το θέμα της εξέτασης χορήγησης πολεοδομικής άδειας για επέκταση του φράγματος στο Χα-Ποτάμι, ουσιαστικά δεν αφορούσε στην εξέταση της αναβάθμισης ενός υφιστάμενου, αδειούχου έργου, αλλά την αξιολόγηση και αναβάθμιση, υφιστάμενου, παράνομου φράγματος που βρισκόταν σε χώρο που δεν ανήκει στον αιτητή, αφού πρόκειται περί δημόσιου ποταμού. Συμπλήρωσε επίσης ότι τόσο το πνεύμα, όσο και το γράμμα της Οδηγίας 85/337 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Νόμου με Αρ. 57(Ι)/2001 για εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, αναφέρονται στις αρχές πρόληψης και εξέτασης των έργων πριν την υλοποίησή τους.
Στις 04/09/2006, κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας µε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το ΤΑΥ αποφάσισε να µην φέρει ένσταση στην έκδοση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία υδατοφράκτη από την εταιρεία, υπό τους όρους ότι το ΤΑΥ δεν θα έχει καμιά υποχρέωση να αναστείλει οποιαδήποτε υδατικά ή αρδευτικά έργα ή να δεσμεύσει οποιεσδήποτε ποσότητες νερού για τις ανάγκες της ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει τέλος στις ποσότητες επιφανειακού νερού που θα εισρέουν στο φράγμα και θα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία και ο αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για επέμβαση σε κυβερνητική γη.

Στις 29/12/2006 εκδόθηκε πολεοδομική άδεια στην οποία ενσωματώθηκαν όλοι οι πιο πάνω όροι. Ωστόσο, παρότι εγκρίθηκε το χωρομετρικό και χωροταξικό σχέδιο της ανάπτυξης, τα λεπτομερή σχέδια της κατασκευής δεν εγκρίθηκαν, αφού παρουσίαζαν προβλήματα. Επίσης, η πολεοδομική άδεια ανέφερε ότι η για να νομιμοποιηθεί η ανάπτυξη στο Χα-Ποτάμι θα έπρεπε να παραχωρηθεί έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για επέμβαση στον ποταμό, η οποία θα αποτελούσε προϋπόθεση για την υλοποίηση της ανάπτυξης και θα ετίθετο σε ισχύ εάν και όταν εχορηγείτο πολεοδομική άδεια για το γενικό χωροταξικό σχέδιο της ανάπτυξης.

Το 2007, οι ποσότητες νερού που αγόρασε η Aristo Developers από το ΤΑΥ ανήλθαν σε µόνο 88,000 κ.µ., λόγω της κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών του συγκροτήματος σε νερό από το ιδιωτικό φράγμα, ενώ με βάση την πολεοδομική άδεια που δόθηκε για την ανέγερση του γηπέδου γκολφ, η υδροδότηση της ανάπτυξης θα γινόταν µε παραχώρηση, από το φράγμα Ασπρόκρεμμου, ποσότητας 260,000 κµ. νερού ετησίως το οποίο θα αγοραζόταν, µε βάση τις ισχύουσες διατιμήσεις, στην τιμή των 20 σεντ/κ. µ.

Την ίδια χρονιά, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισήμανε στην Ετήσια Έκθεση της ότι παρόλο που η πολεοδομική άδεια που εκδόθηκε στις 29/12/2006 παραχωρεί το δικαίωμα επιβολής τελών για τις ποσότητες επιφανειακού νερού που θα εισρέουν στο φράγμα και θα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία, εντούτοις δεν επιβλήθηκε οποιαδήποτε χρέωση στην εταιρεία σε σχέση µε το νερό που χρησιμοποιούσε από το ιδιωτικό φράγμα, με πρόσχημα ότι η πρόνοια που περιλαμβάνεται στην άδεια μπορούσε να εφαρμοστεί µόνο μετά τη ψήφιση και εφαρμογή του Νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Δ.Ε.∆.Υ. (Διεύθυνση Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων) ή μετά τη θεσμοθέτηση των πολιτικών τιμολόγησης νερού, σύμφωνα µε τον περί Προστασία και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο (Ν.13(Ι)/2004). Ωστόσο, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισήμανε επίσης ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή ποταμού (όπως η κατασκευή φράγματος), διέπεται από τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Νερών Νόμο του 2004. Σύμφωνα µε το άρθρο 16(β) (iii) του Νόμου, οι λόγοι για τις εν λόγω τροποποιήσεις ή μεταβολές πρέπει να υπαγορεύονται από το δημόσιο συμφέρον, που υπερισχύει, και / ή τα οφέλη στο περιβάλλον και στην κοινωνία από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που αναφέρονται στο Νόμο υπερκαλύπτονται από τα οφέλη που οι εν λόγω τροποποιήσεις ή μεταβολές θα επιφέρουν στη δημόσια υγεία, στη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας ή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι προϋποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνταν.

Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2007, εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος δύο μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εταιρεία ProPlan Cyprus – Industrial Engineer Consultants, εκ μέρους του επιχειρηματικού ομίλου Aristo Developers. Η πρώτη αφορούσε την κατασκευή και λειτουργία νέου
γηπέδου γκολφ με οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή Secret Valley στο Χα-Ποτάμι, ενώ η δεύτερη αφορούσε την αναδιάταξη του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ και την επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή Χα-Ποτάμι. Ουσιαστικά, ο μελετητής στον οποίο ανέθεσε η εταιρεία Aristo Developers την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες θα προκύψουν τόσο από την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου γηπέδου γκολφ (Secret Valley New Course) με οικιστική ανάπτυξη, όσο και από την αναδιάταξη του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ (Secret Valley Old Course) και την επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή Χα-Ποτάμι, όχι μόνο δεν ανέφερε πουθενά ότι το ιδιωτικό φράγμα στο Χα-Ποτάμι είναι παράνομο και μη-αδειοδοτημένο, αλλά ήρθε μάλιστα να υποστηρίξει ότι «η συμβολή του [...] στην βελτιστοποίηση του ισοζυγίου του νερού θα είναι ανυπολόγιστη και θα ήταν σφάλμα να αγνοηθεί»! Επιπλέον, ο μελετητής παραγνώρισε ή / και απέκρυψε επιμελώς τόσο τις στοιχειώδεις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης, όσο και τις θεμελιώδεις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, προσπαθώντας να υποστηρίξει για μία σειρά από λόγους – τους οποίους είτε δεν ανέφερε είτε δεν ανέλυσε – ότι τα δύο γήπεδα γκολφ θα πρέπει να συνεχίσουν να υδροδοτούνται από το παράνομο και μη-αδειοδοτημένο ιδιωτικό φράγμα στο Χα-Ποτάμι, στα σύνορα μάλιστα μίας περιοχής που εντάσσεται στο δίκτυο προστασίας «Φύση 2000» (“Natura 2000”) και βρίσκεται στο μέσο δύο προστατευόμενων δασικών περιοχών (Ορείτες και Ραντί).

Στις 18/09/2007, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου υπέβαλε παράπονο στην Επίτροπο Διοικήσεως κατά του Τμήματος Πολεοδομίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, το οποίο αφορούσε την κατασκευή, εκ μέρους της Aristo Developers, ενός φράγματος χωρίς άδεια στον ποταμό Χα-Ποτάμι, με σκοπό την άρδευση γηπέδων γκολφ που διατηρεί στην περιοχή.

Στις 18/02/2008, ο Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου πληροφόρησε το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Πάφου ότι δεν έφερε ένσταση στην παραχώρηση μέρους της κοίτης του ποταμού Χα-Ποτάµι νοουμένου, μεταξύ άλλων, ότι η κατασκευή του υδατοφράκτη θα γίνει σύμφωνα µε τους όρους που περιέχονται στις σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί και ότι πρώτα θα εξασφαλιζόταν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση όλου του μέρους της κοίτης του ποταμού που θα καλυφθεί από νερό όταν το φράγμα γεμίσει πλήρως.

Στις 10/09/2008, η Επίτροπος Διοικήσεως δημοσίευσε την έκθεση της για το θέμα, όπου ανέφερε ότι η χορηγηθείσα άδεια εκφεύγει των πλαισίων νομιμότητας εφόσον νομιμοποίησε εκ των υστέρων µια παράνομη κατασκευή, ενώ τόνισε παράλληλα ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως όφειλε να αρνηθεί την έκδοση καλυπτικής άδειας για το παράνομο κατασκευασθέν φράγμα, ιδίως λόγω της έλλειψης σχετικής θετικής γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή. Επίσης, η Επίτροπος Διοικήσεως τόνισε ότι ο θεσμός της εκ των υστέρων νομιμοποίησης πολεοδομικών υπερβάσεων και παρατυπιών δια της έκδοσης πολεοδομικής άδειας, δεν μπορεί να ανάγεται μέχρι του σημείου της κάλυψης κραυγαλέων παρανομιών, όπως η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου φράγματος, και εισηγήθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως την ανάκληση της πολεοδομικής άδειας. Επιπλέον, η Επίτροπος Διοικήσεως τόνισε ότι η εταιρεία κατείχε άδεια για κατασκευή εξωποτάμιας δεξαμενής μόνο, η οποία μάλιστα χορηγήθηκε μετά από την κατασκευή της. Η Επιτροπή Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αρνήθηκε να γνωματεύσει για την περιβαλλοντική μελέτη που υπέβαλε η εταιρεία, επειδή είχε την άποψη ότι από τη λειτουργία του
φράγματος παραβιάζεται η νομοθεσία. Ακολούθως εκδόθηκε πολεοδομική άδεια για το εν λόγω φράγμα, παρά το ότι η περιβαλλοντική αρχή αρνήθηκε να εκδώσει γνωμάτευση για την περιβαλλοντική μελέτη και παρότι από την εγχώρια νομοθεσία (περί Πολεοδομίας Νόμος και περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμος) προκύπτει ότι για την εκτέλεση έργων κατασκευής φράγματος προαπαιτούμενο της έκδοσης πολεοδομικής άδειας είναι η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής για τη συμβατότητα του έργου με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος. Από την έρευνα διαπιστώθηκε, ότι οι προϋποθέσεις του νόμου δεν είχαν τηρηθεί, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες αρχές επέδειξαν αδικαιολόγητη αδράνεια στη λήψη μέτρων για την άρση της παρανομίας και την αποκατάσταση της νομιμότητας. Μάλιστα, από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος προκλήθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, όπως επεσήμαναν οι αρμόδιοι φορείς. Με βάση τα πιο πάνω, η Επίτροπος Διοικήσεως εισηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου) τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων, για την άρση της παρανομίας και την αποκατάσταση της νομιμότητας, μεταξύ των οποίων και την ανάκληση της εκδοθείσας πολεοδομικής άδειας.

Στις 23/09/2008, το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών σε ανακοίνωση του ζήτησε δημόσια την κατεδάφιση του παράνομου φράγματος στο Χα-Ποτάμι και πρόσθεσε ότι οι παράνομες επεμβάσεις στο περιβάλλον και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στη συγκεκριμένη περίπτωση του νερού, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων είναι καταδικαστέα. Τέλος, ζήτησε όπως προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για κατεδάφιση του φράγματος στο Χα-Ποτάμι, επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε υπαναχώρηση από την Κυβέρνηση δημιουργεί κακό προηγούμενο.

Την ίδια μέρα, στις 23/09/2008, το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας προς το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, ανέφερε ότι στην πολεοδομική άδεια που χορηγήθηκε στις 29/12/2006 από την Πολεοδομική Αρχή, περιέχονταν δύο ουσιώδεις όροι, οι οποίοι προέβλεπαν ότι:
 η άδεια θα ετίθετο σε ισχύ μόνο σε περίπτωση που χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για γήπεδο γκολφ που είχε προεγκριθεί με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων για τη δημιουργία τέτοιων γηπέδων, και
 πριν την έναρξη των εργασιών για την ανέγερση και αναβάθμιση του φράγματος θα εξασφαλιζόταν η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την παραχώρηση άδειας χρήσης έκτασης με εμβαδόν 1350 τμ. της κοίτης του χειμάρρου, σε σχέση με την οποία είχε υποβληθεί αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η αίτηση για την εξασφάλιση άδειας χρήσης υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή στις 14/04/2008 με θετικές εισηγήσεις από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, στη διοικητική περιοχή του οποίου βρίσκεται το παράνομο και προτεινόμενο για αδειοδότηση φράγμα. Παρά τις πιο πάνω θετικές συστάσεις, η Υπουργική Επιτροπή απέρριψε την αίτηση την ίδια μέρα και οι σχετικές αποφάσεις της εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21/05/2008. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η Υπουργική Επιτροπή κατέληξε στην εν λόγω απόφαση επικαλούμενη το γεγονός ότι την περίοδο αυτή επιδιωκόταν η σύσταση Ενιαίας Αρχής Υδάτων, η οποία θα είχε την ευθύνη της συνολικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων προς όφελος του συνόλου του λαού. Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω ήδη από τις 21/05/2008, δηλαδή τέσσερις μήνες πριν την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως, η πολεοδομική άδεια κατέστη ανενεργός και ουσιαστικά άκυρη, δεδομένου ότι η κατασκευή του φράγματος βρίσκεται σε έκταση γης που συνολικώς ή μερικώς δεν ανήκει στην εταιρεία AristoDevelopers, αλλά στο κράτος. Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τόσο την Πολεοδομική Αρχή όσο και τον Έπαρχο Πάφου να μεριμνήσουν για την κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής του φράγματος και την αποκατάσταση της κοίτης του χειμάρρου στην προγενέστερη του κατάσταση.

Στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2008 επισημαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο απέρριψε τη σχετική αίτηση της Aristo Developers για παραχώρηση άδειας χρήσης τμήματος της κοίτης ποταμού, στο οποίο η εταιρεία κατασκεύασε παράνομα φράγμα, ενώ παράλληλα ο Έπαρχος κάλεσε την εταιρεία να κατεδαφίσει και να απομακρύνει άμεσα τις κατασκευές που είχαν ήδη υλοποιηθεί, παρέχοντας της προθεσμία μέχρι τις 31/05/2009. Ωστόσο, το παράνομο φράγμα δεν κατεδαφίστηκε γιατί σύμφωνα µε το ΤΑΥ για την κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευών απαιτείτο η διεξαγωγή σχετικής μελέτης από την εταιρεία, την οποία δεν διεξήγαγε.

Στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2009 τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι το Υπουργικό Συμβούλιο απέρριψε τη σχετική αίτηση της Aristo Developers για παραχώρηση άδειας χρήσης τμήματος της κοίτης ποταμού, στο οποίο η εταιρεία κατασκεύασε παράνομα φράγμα και ο Έπαρχος κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει και απομακρύνει τις κατασκευές, κάτι το οποίο δεν έπραξε. Μάλιστα, επειδή το φράγμα είχε υπερχειλίσει, το θέμα της κατεδάφισής του θα συζητείτο μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και της εταιρείας Aristo Developers, με σκοπό την όσον το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του νερού που συσσωρεύτηκε. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισήμανε επίσης ότι, με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η εταιρεία θα έπρεπε να είχε ήδη ετοιμάσει την απαιτούμενη μελέτη, έτσι ώστε, με την κένωση του φράγματος, να καταστεί δυνατή η κατεδάφισή του.

Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε στο ΤΑΥ να ζητήσει την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα για την τοποθέτηση μετρητών, έτσι ώστε η εταιρεία να άρχιζε να χρεωνόταν το νερό που χρησιμοποιούσε από το φράγμα.
Στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2010 τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Aristo Developers για παραχώρηση άδειας χρήσης τμήματος της κοίτης ποταμού, στο οποίο η εταιρεία κατασκεύασε παράνομα φράγμα, και ο Έπαρχος κάλεσε την
εταιρεία όπως κατεδαφίσει και απομακρύνει τις κατασκευές, παρόλα αυτά το παράνομο φράγμα δεν κατεδαφίστηκε. Για την ακρίβεια, η άμεση κατεδάφιση του φράγματος κατέστη δύσκολη, λόγω του ότι το φράγμα είχε υπερχειλίσει. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και της ενδιαφερόμενης εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2010, κατά την οποία ο εκπρόσωπος της εταιρείας διατύπωσε, μεταξύ άλλων, την άρνησή του όσον αφορά στη χρέωση της εταιρείας για το νερό που θα αντλείται από το φράγμα! Ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με το συμπέρασμα μελέτης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη κατεδάφιση του φράγματος, την οποία τελικά ανέθεσε το ίδιο το ΤΑΥ σε ιδιωτική εταιρεία, αποφασίστηκε ότι η διατήρηση του φράγματος αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή. Παρά το γεγονός ότι το Ταμείο Θήρας διαφώνησε με τη θέση αυτή, το ΤΑΥ, το οποίο βάσει του Νόμου 79(Ι)/2010 έχει πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα για ρύθμιση του θέματος, ετοίμασε προσχέδιο επιστολής που θα απέστελλε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία υιοθετείτο το συμπέρασμα της μελέτης και γινόταν εισήγηση για την επιβολή πρόσθετων όρων στην ανακληθείσα πολεοδομική άδεια του 2006.

Στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2011 τονίστηκε ξανά ότι ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Aristo Developers, η οποία κατασκεύασε παράνομα φράγμα στο Χα-Ποτάμι, για παραχώρηση άδειας χρήσης τμήματος της κοίτης ποταμού και ο Έπαρχος κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει και απομακρύνει τις κατασκευές της, παρόλα αυτά το παράνομο φράγμα δεν κατεδαφίστηκε. Επισημαίνεται επίσης ότι το ΤΑΥ, με επιστολή του ημερομηνίας 09/03/2012 προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προώθησε αίτημα της εταιρείας για έγκριση της χρήσης νερού από το φράγμα για σκοπούς κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των γηπέδων γκολφ της, κατά παρέκκλιση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην επιστολή αυτή αναφερόταν ότι
θα μπορούσε να εγκριθεί αδειοδότηση της χρήσης νερού από το φράγμα για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των γηπέδων γκολφ της εταιρείας, νοουμένου ότι το κόστος του νερού από το φράγμα δεν θα είναι χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής νερού από ιδιωτική μονάδα αφαλάτωσης και επομένως δεν θα τίθενται σε δυσμενέστερη θέση επενδυτές που θα κατασκευάσουν μονάδες αφαλάτωσης για την υδροδότηση των γηπέδων τους.

Στις 24 Ιουνίου 2011, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, Γιώργος Περδίκης, υπέβαλε νέα ερώτηση στη Βουλή και στις 27 Ιουλίου 2011, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, Νεοκλής Συλικιώτης, απάντησε ότι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την υποστήριξη του ΤΑΥ, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, συνέχιζαν να αξιολογούν συνολικά όλα τα θέματα που άπτονται του ιδιωτικού φράγματος στην περιοχή Χα-Ποτάμι στα Κούκλια, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Τελικά, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2012, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 20/11/2012 την παραχώρηση άδειας στην Aristo Developments για χρήση μέρους του ποταμού, σύμφωνα με τους όρους που ενέκρινε η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για επανέκδοση της πολεοδομικής άδειας που αναιρέθηκε μετά την απόρριψη της αίτησής της για άδεια επέμβασης σε κυβερνητική γη από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2008. Μάλιστα, το ΤΑΥ, με επιστολή του ημερομηνίας 05/03/2013 προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, εισηγήθηκε την επιβολή όρων στην άδεια που θα εκδοθεί, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια του φράγματος και την καταβολή στο ΤΑΥ τέλους υδάτινου πόρου και
περιβάλλοντος αντίστοιχο με τις ποσότητες απόληψης, αρχικού ύψους €0,11/κμ. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή είναι σχεδόν η μισή αυτή που προέβλεπε η αρχική και ακυρωθείσα πολεοδομική άδεια που δόθηκε για την ανέγερση του γηπέδου γκολφ, βάσει της οποίας η υδροδότηση της ανάπτυξης θα
γινόταν με παραχώρηση νερού από το φράγμα Ασπρόκρεμμου, που θα αγοραζόταν στην τιμή των 20 σεντ/κµ!

Κλείνοντας, τίθενται μία σειρά από ερωτήματα:
1. Γιατί η Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου δεν έκανε απολύτως τίποτα από τον Ιανουάριο του 2004 (οπότε γνώριζε για την αναβάθμιση και επέκταση ενός ήδη υφιστάμενου παράνομου φράγματος, το οποίο μάλιστα βρισκόταν σε χώρο που δεν ανήκει στην εταιρεία Aristo Developers, καθώς πρόκειται για την κοίτη ποταμού που θεωρείται κρατική γη) μέχρι το 2007;
2. Γιατί η Κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, όχι μόνο δεν αποκατάστησε τη νομιμότητα και δεν προχώρησε σε δίωξη της εταιρείας Aristo Developers από το 2007 και μετά, αλλά τελικά νομιμοποίησε την παρανομία και παραχώρησε πολεοδομική άδεια στο παράνομο ιδιωτικό φράγμα τον Νοέμβριο του 2012;
3. Γιατί η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, όχι μόνο δεν προχώρησε στην επαναξιολόγηση της όλης υπόθεσης στη βάση των συστηματικών γνωματεύσεων και σαφών εισηγήσεων των ανεξάρτητων αρχών, ζητώντας μάλιστα τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά επέλεξε να στηρίξει την αναβάθμιση και επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης του Venus Rock Golf Resort;
4. Γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δεν προχωρεί σε αυτεπάγγελτη εξέταση της όλης υπόθεσης, στο πλαίσιο τόσο των υφιστάμενων ερευνών για παράτυπες αδειοδοτήσεις ή / και παράνομες αναπτύξεις της Aristo Developers, όσο και των εκθέσεων των ανεξάρτητων αρχών, προσάπτοντας μάλιστα κατηγορίες, εάν και εφόσον κριθεί ότι διαπράχθηκαν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας;
5. Γιατί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας συνεχίζει να είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Dolphin Capital Investors, μητρικής εταιρείας της Aristo Developers; Μίας εταιρείας, η οποία όχι μόνο διέπραξε πολεοδομικές υπερβάσεις και παρατυπίες ή αρνήθηκε ακόμη και να αποκαταστήσει κραυγαλέες παρανομίες και να καταβάλει αποζημιώσεις για υπερεκμετάλλευση υδάτινων πόρων και υφαρπαγή κρατικής γης, αλλά κυρίως συγκαταλέγεται στους μεγάλους οφειλέτες του τραπεζικού συστήματος;


Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών - http://reclaimthesea.org/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου