5 Ιουλ 2014

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ΚΟΑ και τον Οργανισμό Νεολαίας
Τις τελευταίες μέρες, είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες από την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκπαίδευση, αναφορικά με τους ημικρατικούς (μάλλον δημοσίου δικαίου) οργανισμούς που πρόσκεινται στο υπουργείο παιδείας και συγκεκριμένα για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τον Οργανισμό Νεολαίας. Ενώ αρχικά είχε δημοσιοποιηθεί ότι επέρχονται αλλαγές και σε αυτούς, σε άλλο δημοσίευμα, έγινε αναφορά ότι δεν αλλάζουν καθεστώς. Η συγκεκριμένη έκθεση κάνει αναφορά στους δύο οργανισμούς στη σελίδα 45, οπόταν και παρέχει τις επιλογές πολιτικής που θεωρεί ως πιο δόκιμες γι’ αυτούς.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος αλλαγής καθεστώτος των δύο οργανισμών (there is no rationale at the current time for changing the status of the two organizations), αφού δεν θα διαφοροποιούσε θετικά οτιδήποτε (διαχείριση, κόστος και αποδοτικότητα προσωπικού) η απορρόφησή τους από το Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού, από τη μια, αλλά θα μπορούσε να έχει και αρνητικά αποτελέσματα για τις υπόλοιπες προτάσεις που αφορούν γενικότερα στο υπουργείο, από την άλλη. Η «αποκρατικοποίησή» τους, θεωρείται ως μη επιλογή, επίσης.

Ενώ ο ΚΟΑ θεωρείται ως καλά δομημένη υπηρεσία με εσωτερική συνοχή, αυτό δεν διαπιστώνεται και για τον Οργανισμό Νεολαίας. Διαπιστώνεται, δε, ότι και στις δύο περιπτώσεις απουσιάζει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική, ένα πλαίσιο πολιτικής και ένα στρατηγικό σχέδιο, ώστε να καθορίζονται ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες και ευθύνες των δύο οργανισμών, ώστε να λειτουργεί και ως βάση στη λογοδοσία τους προς το υπουργείο στο οποίο υπάγονται με τακτικές και επίσημες εκθέσεις προς αυτό. Γι΄αυτό το λόγο θεωρείται ότι χρειάζεται και οι δύο οργανισμοί να ενδυναμωθούν και να τροχοδρομηθεί μια διαδικασία καθιέρωσής τους μέσα από σταθερά προσανατολισμένους στόχους και στρατηγική βάση.

Για τον ΚΟΑ, προτείνεται όπως η κυβέρνηση αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για τον αθλητισμό με μακροπρόθεσμο όραμα και μεσοπρόθεσμους στόχους, ώστε να καταστεί δυνατό το ξεκαθάρισμά για τις αρμοδιότητές του και η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτή η πολιτική θα αποσαφηνίσει και τις λειτουργίες άλλων εμπλεκομένων μερών, όπως τα αθλητικά σωματεία, ΚΟΑ, ομοσπονδίες, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημαρχεία), την αρμοδιότητά τους στη λήψη αποφάσεων και τους μηχανισμούς συντονισμού και επικουρικότητας, ίσως με τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Αθλητισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται το υπουργείο παιδείας μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να καταρτίσει μια νέα εθνική στρατηγική που θα προκύψει μέσα από διαβούλευση. Προτείνεται, επίσης, όπως ο ΚΟΑ διατηρήσει την αυτονομία του και όπως πραγματοποιούνται συταντήσεις με τη γενική διεύθυνση του υπουργείου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με μια νέα δομή στον ΚΟΑ, μπορεί να απαιτηθεί η μετακίνηση προσωπικού και επιπρόσθετη κατάρτισή του. Η εκχώρηση της ιδιοκτησία και διαχείρισης αθλητικών κέντρων (με μίσθωση ή στον ιδιωτικό τομέα), θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε μεγάλες εξοικονομήσεις ως προς τις δαπάνες προσωπικού και ως επιλογή ευνοείται, ιδιαίτερα.

Όσον αφορά στον Οργανισμό Νεολαίας, διαπιστώνεται ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί με τη διασαφήνιση και το συντονισμό των δομών του που διατηρούν και διαχειρίζονται προγράμματα διά βίου μάθησης και ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η λογοδοσία του προς το οικείο υπουργείο μέσα από συναντήσεις τόσο με τη γενική διεύθυνση όπως στην περίπτωση του ΚΟΑ, όσο και με τον αρμόδιο υπουργό. Κάποια προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας, θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, όπως η λειτουργία Παιγνιοθηκών, η διαχείριση του ξενώνα νεολαίας και η διατήρηση εγκαταστάσεων και παροχών διά βίου μάθησης (προφανώς εννοώντας τα πολυκέντρα και τους πολυχώρους νεολαίας). Προτείνεται γι’ αυτούς τους λόγους, όπως ο Οργανισμός Νεολαίας εστιάσει στο στρατηγικό σχεδιασμό, στην έρευνα και στην καινοτομία, που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εκχώρηση μεγάλου μέρους του ρόλου του στην παροχή υπηρεσιών, ώστε να αποκτήσει πιο ευέλικτη και εστιασμένη οργανωτική δομή, κάτι που φυσικά θα προϋποθέτει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού και αναθεώρηση των ατόμων που στελεχώνουν με σύμβαση τα διάφορα προγράμματα, άρα θα υπάρξουν εξοικονομήσεις στη μισθοδοσία και το προσωπικό γενικότερα, αλλά και στα λειτουργικά έξοδα για υποδομές. Ως επιλογή προτείνεται όπως τη λειτουργία των έργων υποδομής αναλάβουν ιδιωτικοί οργανισμού, οι οποίοι να επωμίζονται τόσο τα έξοδα λειτουργίας, όσο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Ενώ στην περίπτωση του ΚΟΑ διασαφηνίζεται ότι θα χρειαστεί να ληφθεί απόφαση, ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα σε μη προνομιούχα άτομα να επωφελούνται από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να συνεχίσουν να αξιοποιούν τα αθλητικά προγράμματα, κάτι τέτοιο δεν σημειώνεται και στην περίπτωση του Οργανισμού Νεολαίας. Προφανώς, η πρόταση για διατήρηση δύο (από τους τέσσερις τομείς που διατηρούνται) αφορά στη διαχείριση του εκάστοτε ευρωπαϊκού προγράμματος νεολαίας και τα εξειδικευμένα προγράμματα που περιλαμβάνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις, αλλά και τα θέματα έρευνας και καινοτομίας. Το δρόμο της κατάργησης, εκχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ακολουθηθεί, φαίνεται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, να παίρνουν τα έργα υποδομής και τα προγράμματα πρόληψης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, άρα και οι αντίστοιχοι τομείς. Παρατηρούμε, επίσης, πως και πάλι στην περίπτωση του Οργανισμού Νεολαίας, δεν γίνεται αναφορά στην τύχη του προσωπικού που στελεχώνει τους δύο τομείς που προτείνονται για κατάργηση, ούτε στην αναγκαιότητα για κατάρτισή του προσωπικού που θα παραμείνει, ώστε να μετακινηνεί και να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα, αν ληφθεί υπόψη ότι από πλευράς στελέχωσης προτείνεται η κατάργηση των δύο μεγαλύτερων τομέων, από πλευράς στελέχωσης αριθμητικά. Αν ληφθεί, επίσης, υπόψη, ότι οι συγκεκριμένοι τομείς συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο αριθμών συμβασιούχων παροχέων υπηρεσιών, γίνεται κατανοητό ότι η παύση των συμβολαίων τους, θα τους οδηγήσει στη μεγάλη ουρά της ανεργίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου