24 Ιαν 2014

Η εισήγηση της έκθεσης για «αναδιαμόρφωση της τοπικής Αυτοδιοίκησης»Στις 23 Ιανουαρίου ο Φιλελεύθερος αποκάλυψε το προσχέδιο της έκθεσης για την αναδιαμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον τίτλο «Σχέδιο με πέντε δημαρχεία προτείνουν Βρετανοί εμπειρογνώμονες, παρουσιάζοντας το σενάριο για πέντε δήμους ως το πιο ριζοσπαστικό. Στην ίδια την έκθεση (http://media.philenews.com/PDF/LocalGovernment.pdf ) καταδεικνύεται ότι ο μέσος όρος του μεγέθους των κυπριακών δημαρχείων είναι μικρός (2,211 δημότες), ενώ αν περιληφθούν τα 350 κοινοτικά συμβούλια πέραν των μισών έχουν πληθυσμό μικρότερο των 300 κατοίκων.
Όπως διασαφηνίζεται, στις υπό μνημόνιο χώρες πραγματοποιούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την ετοιμασία της έκθεσης και κυρίως κατά την υποβολή των εισηγήσεων. Όπως διευκρινίζεται η υφιστάμενη κατάσταση δεν αποτελεί επιλογή για να παραμείνει ως έχει, γι’αυτό το λόγο προτείνονται:
Επιλογή 1: Η εισαγωγή νέας βαθμίδας τοπικής αυτοδιοίκησης (Επαρχιακά Συμβούλια) ως ενδιάμεση μεταξύ της κεντρικής κρατικής δομής των Επαρχιακών διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ – δημαρχείων και κοινοτικών συμβουλίων). Αυτή η επιλογή προνοεί επιπρόσθετες δομές στην κρατική μηχανή με επιπρόσθετα κόστη.
Επιλογή 2: Μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση των ΟΤΑ μέσα από συγχωνεύσεις, ώστε οι τοπικές αρχές να έχουν ίσο αριθμό (προφανώς κατοίκων που εξυπηρετούν) και δυνατοτήτων, τα σύνορα των οποίων να καθοριστούν από ανεξάρτητο θεσμό προς αποφυγή μεροληπτικού εκλογικού καταμερισμού και κατηγοριών. Σε τέτοια περίπτωση θα είναι αναγκαία η δημόσια διαβούλευση, αν και δεν υπάρχει λόγος η διαδικασία για λήψη απόφασης να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα.
Επιλογή 2 Α: Μεγάλης κλίμακας συμπλεγματοποιήσεις δημαρχείων και κοινοτικών συμβουλίων, ώστε να εξασφαλιστούν εξοικονομήσεις από την παροχή υπηρεσιών, όμως κάτι τέτοιο θα παρουσιάσει προβλήματα περιπλοκότητας, διακυβέρνησης και λογοδοσίας.
Επιλογή  3: Πέντε Νέες τοπικές αρχές, οι οποίες να εκλεγούν από τις τοπικές αρχές με σύνορα που να ταυτίζονται με τις επαρχικές διοικήσεις και να περιλαμβάνουν τα δημαρχεία και κοινοτικά συμβούλια. Οι οικονομικοί τους πόροι θα προέρχονται από τις υφιστάμενες επαρχιακές διοικήσεις και τις τοπικές αρχές μαζί με μεταφορές από διάφορα κρατικά τμήματα σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες. Η επιλογή αυτή θεωρείται ριζοσπαστική και με περισσότερα οφέλη.
Γίνεται ξεκάθαρο στην έκθεση περιφραστικά, αλλά και ευθέως ότι ουσιαστικά η πρόταση 3, θεωρείται η πιο κατάλληλη  και αναγκαία, αφού όπως αναφέρεται και οι πολίτες θα επωφεληθούν από « ένα μηχανισμό μοντέρνο, ομοιόμορφο και αποδοτικό». [σελ 71]
Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των 5 επαρχιακών δήμων προτείνονται στην έκθεση τα εξής:

Έργα Υποδομής – Θέατρα, Μουσεία
Να είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αφού απο τελούν έργα εθνικής σημασίας και για να εντάσσονται σε γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής και πολιτικής

Έργα Υποδομής – Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική για τον αθλητισμό με καθορισμένες προτεραιότητες για βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις και οι τοπικές αρχές να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, όπως τη μεταφορά σε χώρους του ΚΟΑ ή με ανάθεση/ αγορά υπηρεσιών

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σε συνάρτηση με την εισήγηση για μεταβίβαση των πολεοδομικών αρχών στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μεταφερθεί και η αρμοδιότητα για έκδοση αρχικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αναπτύξεις όπως μικρά ξενοδοχεία, σταθμοί πετρελαιοειδών, μικροί δρόμοι, πάρκα, σχολεία, πεζόδρομοι και γραφεία και να συμβουλεύονται το Τμήμα Περιβάλλοντος όπου είναι αναγκαίο.

Υγειονομικοί Έλεγχοι
Να δημιουργηθεί εθνική στρατηγική για τους Υγειονομικούς Ελέγχους και οι νέοι επαρχιακοί δήμοι να διατηρήσουν αυτή την αρμοδιότητα

Τοπιοτέχνηση κυβερνητικών κτιρίων
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων να αγοράζει υπηρεσίες από τους επαρχιακούς δήμους ή ιδιωτικές εταιρείες για το σκοπό αυτό

Τοπιοτέχνηση δρόμων
Να αποτελεί αρμοδιότητα των επαρχιακών δήμων και η συντήρησή τους να παραμείνει αρμοδιότητα του τμήματος δασών
Πάρκα
Να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των επαρχιακών δήμων

Δημόσια Τάξη και Τροχαία Αδικήματα
Υιοθετείται η πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ώστε τροχαίες παραβάσεις να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα των νέων τοπικών αρχών

Δρόμοι
Ο καθαρισμός και συντήρηση τοπικών δικτύων και δευτερευόντων δρόμων [όλοι πλην των αυτοκινητοδρόμων] να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα των νέων τοπικών αρχών

Σχολικές Εφορείες
Ο αριθμός τους να συνάδει με τον αριθμό των νέων τοπικών αρχών και να διατηρήσουν τις αρμοδιότητές τους με ενίσχυση των συμβουλίων των σχολείων στην καθημερινή διοίκηση

Πολεοδομία
Οι πολεοδομικές αρχές να συνάδουν με τον αριθμό των επαρχιακών δήμων, ενώ η διαμόρφωση πολιτική για την πολεοδομία να παραμείνει στο κεντρικό κράτος. Στην αρμοδιότητα των επαρχιακών δήμων δεν θα είναι η έκδοση πολεοδομικών αδειών για περιπτώσεις ‘εθνικού ενδιαφέροντος’ όπως τα καζίνο και τα γήπεδα γκολφ

Τροχαία
30 τροχαίες παραβάσεις μεταφέρονται στην αρμοδιότητα των επαρχιακών δήμων

Συγκοινωνίες
Οι τοπικές αρχές θα μπορούν να αντοποκριθούν στις τοπικές ανάγκες με την εξεύρεση τρόπων, ώστε να εμπλέκονται στο σχεδιασμό. Να εξεταστούν τα 10ετή συμβόλαια των εταιρειών λεωφορείων

Διαχείριση Αποβλήτων και Ρύπανσης
Επικροτείται και υπάρχει συμφωνία με την πρόταση του Τμήματος Περιβάλλοντος, ώστε οι τοπικές αρχές να έχουν αρμοδιότητες στη διαχείριση αποβλήτων. Μέχρι το τέλος του 2014 να αυξηθεί η εμπλοκή τους στη διαδικασία ανάπτυξης στρατιγικής για τη διαχείριση αποβλήτων και με νέα νομοθεσία μέχρι το 2015 να ψηφιστεί νομοθεσία που ώστε η συλλογή μη επιβλαβών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών να αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη των τοπικών αρχών οι οποίες να φέρουν επίσης την ευθύνη για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για τη φύλαξη πετρελαιοειδών

Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεως
Να γίνουν αλλαγές για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο με ένα πιθανό τρόπο την επέκταση των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεως σε όμορους δήμους και κοινότητες

Κοινωνική Ευημερία
Η διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής να παραμείνει στο κεντρικό κράτος και προσωπικό των τοπικών αρχών και ΜΚΟ να έχουν την ευθύνη για παροχή των υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου